שיעור בהלכות הרי"ף מבית מדרשו של הרמב"ם

עמוד:11

ב . הטקסט מקור ENA 2703 . 12 ע '' א . 1 ואן הדה אלקול אלדי לרמ >] בר יחזק ] אל קאל אנדפעת ו [ א ] וקפוהא [ אן לא יגב ] . 2 לבעל התר [ נג ] ל נזק שלם חתי יכון הועד בזה הדבר שלשה פעמים [ ] . 3 א [ ] כל על [ י ] צאחב אלהלכות ז'ל' [ כ ] יף ילזם בעל התרנגול שהושיט [ ראשו ] . 4 לאויר כלי זכוכית דאית ביה ביזרוני שהוא דרכו חייב חצי [ נזק ] . 5 ואד לם יכון פיה ביזרוני פמשונה הוא וחייב חצי נזק [ פ ] אדא כאן . 6 ראך אלדי פיה ביזרוני חייב חצי [ נזק ] והדא אלדי לם יכון פיה [ ש ] י חייב . 7 חצ [ י ] נזק מאי בינייהו פלמא וקע ללרב הדא אל > א < בדאל גלב פי אלהלכות . 8 קאלה ראמי בר יחזקאל שמחייב על כלי דאית ביה ביזרוני נזק שלם . 9 [ וא ] תבת רב משה ש'צ' ראיה פי אלתאליף והו אן לא ילזם עלי כלי זכוכית . 10 גיר חצי נזק והוא דאית ביה ביזרוני וכלי זכוכית דלית ביה ב [ יזר ] וני וו . חצי נזק ואלפרק בין חצי נזק אלאול וחצי נזק אלתא [ ני ] לאן אלאול אלדי הו . 12 דרכו פהו חצי נזק צרורות לאנה ממון לא קנס משלם מן המיטב וחצי . 13 נזק האחרון קנס בעלמא שהוא משונה * וקולה דאכיל והדר פליס . 14 לו כאן הדה אלחמאר פי חאל מא אכל אתלף הדא אלאנא ללזם עלי אלסל איצ ' א . 15 נזק שלם ואנמא אכל ובעד אכלה פליס פצאר דלך שלא כדרכה ולדלך [ חצי ] . 16 נזק הוא דמשלם * ההוא ברחא דכר רבי ' חננאל בפירושו איל ויש . 17 שפירשו שעיר עזים ולמא קאל אכר הדה [ אלמסא ] לה אורחיה נמי לסרוכי ומיסלק . 18 אעתרץ' רבינו ש'צ' כמא גאנא פי קולה הכלב והגדי שקפצו ממ [ טה ] . 19 למעלה ושברו כלי פטורין מנזק שלם וחייבין בחצי נזק ואשתרט פי דלך . 20 אן מא יכון חייב חצי נזק חתי יכון בדאפיך מיפך אן יכון כלבא בסיקרא . 21 יעני באלקפז אלדי הו שינוי וגדיא בסירכא אלדי הו איצ'א שינוי כל מן שאן . 22 אלגדיא סיקרא וכלבא אלסירכא והו אלתסלק פאדא כאן בלצ ' ד ילזם עלי כל ואחד 10 סימנים המשמשים בההדרת הקטע , מקור ותרגום : [ ] חיסרון מחמת קרע או מחיקה . < > הוספה מעל השורה . 1 ו ייתכן שיש כאן שיבוש של הסופר ובמקום 'קאל' צריך להיות יקד . '

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר