תוכן הספר

עמוד:5

תוכן הספר הקדמה 7 מבוא 9 א . המדיניות האיטלקית ערב פרוץ המלחמה ובשנותיה הראשונות ; 9 .. ב . יחסי איטליה-צרפת בשנות השלושים ובראשית שנות הארבעים ; 18 .. ג . מספר היהודים בצרפת ; 22 .. ד . תוניסיה 24 . . חלק ראשון צפון צרפת - 'האיזור הכבוש' ( יוני -1940ספטמבר ( 1943 פרק ראשון : ימי מדיניות האפליה החברתית והנישול הכלכלי ( יוני -1940יוני 29 ( 1942 א . המאבק על רכושם של היהודים האיטלקים ; 29 .. ב . מחוקי אפליה להכנות לקראת 'פיתרון סופי' 39 .. פרק שני : תקופת המצודים הגדולים והגירושים 'מזרחה' ( יולי-נובמבר 53 ( 1942 א . מבצע 'רוח האביב' .-53 .. ב . המשא ומתן על מעמדם של היהודים בעלי אזרחות ' מיוחסת' ; 61 .. ג . מוסוליני נדרש להכריע בשאלת גורלם של היהודים האיטלקים ; 65 .. ד . על מדוכת הגירוש של יהודים איטלקים יחידים 72 .. פרק שלישי : ימיה האחרונים של השותפות ב'ציר' ( ינואר-ספטמבר 82 ( 1943 חלק שני דרום צרפת ( יוני -1940ספטמבר ( 1943 פרק רביעי : 'האיזור החופשי' ( יוני -1940נובמבר 91 ( 1942 א . החקיקה האנטי יהודית של ממשלת וישי ; 91 .. ב . המצודים הגדולים של קיץ 1942 והתגובות עליהם 95 .. פרק חמישי ו 'איזור הכיבוש האיטלקי : ' הימים הראשונים ( נובמבר-דצמבר 105 ( 1942 א . פלישת צבאות 'הציר' לדרום צרפת ; 105 .. ב . 'האלמנטים הבלתי רצויים' תושבי האיזור האיטלקי ; 110 .. ג . המחלוקת בין רומא לווישי בשאלת גורל היהודים הזרים ; 114 .. ד . חיי היהודים בדרום צרפת בצל הכיבוש האיטלקי ; 120 .. ה . תוכנית באראנקו 130 ..

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר