טבע מוסר ומדיניות רמת החיים ומלחמת נצח

עמוד:2

הרעיונות שנתפרשו בספר זה לבשו צורתם שבכתב בימים שזכר מלחמת העולם השנייה וזכר הפורענות האיומה שפגעה באחינו בני ישראל של גולה עמדו במלוא חיותם ובשעה ששאלת ארץ-ישראל היתה נדרשת בוועדות האומות המאוחדות- ושוב לא ייפלא הדבר' שמצב זה שהזמן גרמו רישומיו ניכרים בכתובי הספר הזה' וכן הדוגמאות שבאו לחיזוקן ולהסברתן של הנחותינו לקוחות מתוך המצב המדיני כהווייתו אותה שעה . מיום שנכתב ספר זה נתחוללו שינויים כבירים , בייחוד בגורלו של ישראל בעולם . דעתם התקיפה של אישי המדינה שלנו ומסי רות הנפש של בני הנוער שלנו יצרו את מדינת ישראל . תולדות ישראל פסעו בשתים שלוש שנים אלו פסיעה היסטורית מהפכנית כזו , שראויה היא—בסמיכות לדברו של הרצל— להיקרא בשם פסיעה מארץ החלום לארץ שבעליל . והנה זכינו למדינת משלנו' למדינה על כל שמחותיה וגם על כל יסוריה' דאגותיה וסכנותיה של מדינה . אולם יסורים , דאגות וסכנות אלה הם חבלי התפתחות טבעית מתוך חירות' שכן בידנו ובכוחנו התרנו את קשר העווית' בה שרוי היה עם ישראל במשד אלפים בשנים . על אף השינוי הכביר שנתחולל בימים שבין כתיבת הספר לבין פרסומו , לא נתמעטה אף במעט מן המעט חריפותן של דעות הספר הזה : אדרבה' דחיפותן גדלה ויסוריהן רבו . מתבוננים אנו יפה בנושאים , שעיקר עיסוקו של הספר בהם , הרי אנו מעלים , שלעצמו של דבר שלוש שכבות של בעיות הן : העמוקה שבשכבות היא השכבה המוסרית . השאלות : כלום עשויה המדיניות להיות מוסרית מעיקרה ? כלום כך מבנהו של הצוות האנושי ' שראייה לבטלה היא ראיית מניעים מוסריים בחינת מניעים יעילים אמיתיים ? בלום המוסר הוא—או מוטב שנאמר ביתר פשיטות—כלום המושגים טובה , אמת , אהבה , צדק , חירות במדיניות הם רק מלל סרק' או' כפי שקרוי הדבר בלשון הספר שלנו , רק דברי 'פתיחה , ' או שמא נתת בכל זה דרך לראותם חיים ויעילים 7 —היא אם הבעייה , הנדרשת כאן . בשכבה שעל פני השטח עומדות שאלות היום של המדיניות'

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר