תוכן העניינים

עמוד:4

פרק רביע : המשחק הםוציו דרמנו בבלי לביטוי חברתי בגיל הגן 165 . 1 השלבים הראשונים של המשחק הדרמטי 167 . 2 המשחק הסוציו-דרמטי 169 . 3 פרשנות למשחק הסוציו-דרמטי 191 פרק חמישי : התפתחות ההבנה החברתית בגיל הרן , מרגלית זיו 197 . 1 מרכיבים בעולם המנטלי המאפשרים הבנה חברתית 200 . 2 שלבים מוקדמים בהתפתחות תיאוריית 207 mind-n . 3 גישות מחקריות והסברים להתפתחות תיאוריית mind-n ו . " 21 פרק שישי : אמפתיה והתנהגות פרו-חברתית 217 . 1 גישות תיאורטיות להתפתחות אמפתיה 218 . 2 שלבים בהתפתחות היכולת האמפתית 221 . 3 מניעים ומקורות להתנהגות פרו-חברתית 233 . 4 הבדלים אינדיווידואליים ביכולת לחוש אמפתיה 235 פרק שביעי : חשיבותה שלחברות 241 . 1 תרומת החברות לחייהם של ילדים 245 . 2 תיאוריות ושיטות מחקר בנושא החברות 248 . 3 שלבים בהתפתחות יחסי חברות 253 . 4 שלבים בתהליך בנייה של חברות 265 . 5 תקלות וקונפליקטים בחברות 269 פרק שמיני : יחסים חברתיים בקבוצה 281 ו . כשירות חברתית 282 . 2 הצטרפות לקבוצה 285 . 3 טקטיקות ואסטרטגיות של הצטרפות לקבוצה 289 . 4 הצטרפות לקבוצה כתהליך עיבוד מידע חברתי 298 . 5 השפעת המעמד החברתי על הצטרפות לקבוצה 302 . 6 דחיית עמיתים והשפעתה הרגשית 310

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר