תוכן העניינים

עמוד:ו

פרק שישי : פעילות החברה והשפעתה על תחומים בארץ ישראל 279 מערכת הובלת האשלג לשווקים 279 תרומת החברה לפיתוח התעשייה הכימית 309 השפעתה של החברה על הפעילות הכלכלית 316 תכניות רווחה לעובדי החברה 329 פרק שביעי : פעילות החברה במרחב העולמי 339 גורמי הצלחה מרחביים 339 חברת האשלג בראי תאוריות גאוגרפיות 378 סוף דבר : התמורות במרחבי האזור והמהפכה בנופיו 382 השינויים שחלו באזור בהשפעת החברה 382 השתנות תפיסת החיים והגשמתה 386 השפעת האישיות המרכזית על המרחב ועל החברה 388 השפעת השלטון על החברה ועל המרחב 392 השפעת החברה על האזור 393 זהות הנוף החדש שנוצר באזור 395 לוח כרונולוגי של תולדות חברת האשלג , 401 1948-1930 רשימת המקורות וקיצוריהם 402 רשימת איורים 413 מפתח שמות ועניינים 418

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר