תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 11 מבוא 15 פרק ראשון : ההגליות בימי מלכי אשור ובבל 27 . 1 ההגליות בימי מלכי אשור 27 א . תגלת פלאסר ג 727-745 ) לפסה “ נ ) ; 28 ב . סרגון ב 705-722 ) לפסה “ נ ) ; 29 ג . סנחריב 31 ( 681-705 ) . 2 ההגליות בימי בבל הכשדית נבוכדנאצר ב 33 א . גלות יהויכין ; 34 ב . בקץ ממלכת יהודה 36 . 3 אזכורים ועדויות בכתובים ובכתובות על הגליות ועל גולים מישראל ומיהודה 37 . 4 היקף ההגליות מישראל ומיהודה 39 א . הגליות וגלות לאור הנתונים בכתובים ובכתובות ; 39 ב . הגליות וחורבן לאור הממצא הארכיאולוגי ; 50 ג . חורבן , הגליות המוניות , תקופת הגלות ושיבת ציון מציאות היסטורית ולא תפיסה היסטוריוגרפית–אידיאולוגית מאוחרת גרדא ; 55 ד . “ מיתוס הארץ הריקה” מיתוס על “ מיתוס “ 65 סיכום ומסקנות 74 פרק שני : איתור גולים מישראל ומיהודה במסופוטמיה 85 מבוא 85 . 1 השם הפרטי הרכיב התיאופורי 85 . 2 קרבה משפחתית 92 . 3 העיקרון הקבוצתי 94 . 4 הקריטריון האתנוגרפי–גיאוגרפי ( גנטיליקון ) 95 סיכום 97 פרק שלישי : מדיניות ההגליה של האימפריות אשור ובבל 99 מבוא 99 . 1 הערות מתודיות לחקר מצבם של גולי ישראל ויהודה 100 . 2 קווי יסוד במדיניות ההגליה של האימפריות אשור ובבל 103

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר