מטרות ארגוניות סותרות וקונפליקטים תפקידיים

עמוד:7

מטרות ארגוניות סותרות וקונפליקטים תפקידיים נ ילי ם ו ק נ י ק מבוא שני משתנים אלה — מטרות ארגוניות סותרות וקונפליקטים תפקידיים — שונים במהותם זה מזה : האחד הוא באופן טיפוסי משתנה מאקרו , והשני — מיקרו , עיסוק בשני משתנים אלה מתקשר לשאלה כללית יותר שבה עוסקת הספרות הארגונית , זו הנוגעת לקשרים האפשריים בין משתני מאקרו ומיקרו בתיאוריה הארגונית . יש לציין כי חלק גדול מהספרות הארגונית עוסק בנפרד בשני הסוגים של משתנים אלה O'Reilly , ) . ( 1991 סטו ( Staw , 1984 ) מתאר את הפיצול הבסיסי הקיים בשדה חקר הארגונים בין רמת המיקרו ( ששורשיה בפסיכולוגיה ) לבין רמת המאקרו ( הקשורה לסוציולוגיה , לכלכלה ולמדעי המדינה . ( פיצול זה , טוענים קפלי ושרר , ( Cappelli & Sherer , 1991 ) מחמיץ דווקא את הייחוד של תחום ההתנהגות הארגונית ואת הסיכוי להגיע לתוכנות מעמיקות הנובעות משילוב שתי הרמות . מגמה עדכנית של מחקר עוסקת בהשפעות משתנים ברמת הארגון על התנהגות פרטים וקבוצות בארגונים ואף בהשפעת התנהגות של פרטים וקבוצות על האפיונים של ארגון . גוף זה של מחקר מוצא קשרים מתאמיים וסיבתיים בין משתנים מגוונים ברמת הארגון ( כגון טכנולוגיה , תרבות ארגונית , שינוי ארגוני , הרכב דמוגרפי , מדיניות או ערכים ארגוניים ) לבין מגוון משתנים ברמת ההתנהגות הארגונית של היחידים ( כמו איכות ביצוע , היעדרויות מעבודה , תחלופת עובדים ומוטיבציה . ( באופן ספציפי המחקר העוסק בתחום זה — בקשר שבין מטרות ארגוניות סותרות לקונפליקט תפקידי — עודנו מועט . ( Raelin , 1986 ) יש הטוענים כי ההקשר הארגוני הוא במידה רכה גם תוצאה של התנהגות יחידים וקבוצות . סטו וסאטון ( Staw & Sutton , 1993 ) ממפים תת-שדה זה , ומתארים שלוש דרכים לפחות שבאמצעותן אפיונים של פרטים יכולים לעצב תהליכים ותפוקות ברמת הארגון : האחת — יחידים או קבוצות יכולים לפעול בדרך שתשקף את העדפותיהם האישיות , אך לטעון שפעולות אלה משקפות מדיניות ותהליכים ארגוניים . ( Staw , 1991 ) השנייה — פרטים וקבוצות בעלי כוח מקבלים החלטות המשפיעות על תכונות הארגון ועל תפוקותיו . כמו כן הם משפיעים על מחשבות , רגשות ופעולות של אנשים בתוך הארגון ומחוצה לו . מנהלים משתמשים בפעולות סימבוליות , בכריזמה ובחזון ארגוני על מנת להנחיל

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר