תוכן העניינים

עמוד:ז

פרק תשעה עשר : עבודה ובטלה 212—204 מקורו של הניגוד — המצב בהווה — סיכום פרק עשרים : לימודים עיוניים ומעשיים 224—213 הניגוד של ניסיון ודעת אמיתית — התורה החדשה של הניסיון והדעת — ניסיון בחינת עריכת ניסויים — סיכום פרק עשרים ואחד : מקצועות הטבע ומקצועות החברה 235—225 הרקע ההיסטורי של המקצועות ההומאניסטיים — ההתעניינות המדעית המודרנית בטבע — הבעיה החינוכית כיום — סיכום פרק עשרים ושניים : היחיד והעולם 247—236 השכל בייחודו הגמור — השכל האינדיבידואלי כאמצעי לריאורגאניזאציה — מקבילות חינוכיות — סיכום פרק עשרים ושלושה : ההכשרה המקצועית בחינוך 259—248 משמעו של מקצוע — מקומן של מטרות מקצועיות בחינוך — הזדמנויות וסכנות שבהווה — סיכום סרק עשרים וארבעה : הפילוסופיה של החינוך 268—260 סקירה ביקורתית — טבעה של הפילוסופיה — סיכום פרק עשרים וחמישה : תורות ההכרה 278—269 רציפות לעומת שניות — אסכולה של מיתודה — סיכום פרק עשרים ושישה : תורות המוסר 290—279 פנים וחוץ — הניגוד של חובה ועניין — שכל יאוסי — החברתי והמוסרי . מפתח השמות והעניינים 302—291

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר