תוכן העניינים

עמוד:ו

פרק שמיני : מטרות בחינוך 90—82 טיבה של מטרה — קני מידה של מטרות טובות — שימושה של מטרה בחינוך —סיכום פרק תשיעי : התפתחות טבעית ויעילות חברתית —מטרות החינוך 101—91 הטבע כנושא המטרה —יעילות חברתית כמטרה —תרבות כמטרה —סיכום פרק עשירי : עניין ומשמעת 113 ^ -102 משמעות המונחים — חשיבותו של רעיון העניין בחינוך — כמה צדדים חברתיים של הבעיה — סיכום פרק אחד עשר : ניסית וחשיבה 124—114 טיבו של ניסיון — מקומו של העיון בניסיון — סיכום פרק שבים עשר : מקומה של חשיבה בחינוך 134—125 יסודי המיתודה — סיכום פרק שלושה עשר : טיבה של מיתודה 147—135 האחדות של חומר הלימודים והמיתודה — מיתודה כללית ומיתודה פרטית — תכונותיה של מיתודה פרטית — סיכום פרק ארבעה עשר : טיבו של חומר הלימודיט 158—148 תומר הלימור מבחינת החינוך ומבחינת התלמיד — התפתחותו של חומר הלימוד אצל הלומד — מדע או דעת ראציונאלית — חומר הלימוד מבחינה חבר תית — סיכום פרק חמישה עשר : משחק ועבודה בתכנית הלימודים 168—159 מקומם של עיסוקים פולחניים בחינוך — העיסוקים המצויים ושימושם — מלאכה ומשחק —סיכום פרק שישה עשר : חשיבותן של ההיסטוריה והגיאוגראפיה 178—169 הרחבת המשמעות של פעילויות ראשוניות — אופיין המשלים של ההיסטוריה והגיאוגראסיה — ההיסטוריה וחיי החברה בהווה — סיכום פרק שבעה עשר : המדע בתכנית הלימודים 188—179 דרך ההיגיון ודרך הפסיכולוגיה — המדע והקידמה החברתית — נאטוראליזט והומאניזט בחינוך — סיכום פרק שמונה עשר : ערכים חינוכיים 203—189 מהותה של השגה או הערכה — קציבת ערכם של לימודים — הפרדתם וארגו נם של ערכים — סיכום

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר