תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים י . ט . הלמן : ג'והן דיואי , הפילוסוף המחנך ט—בו מתון הקדמת המחבר כז פרק ראשון : החינוך כצורך חיים 1 &—3 התחדשות החיים על ידי מסירה — חינוך ומסירה — מקומו של חינוך פורמאלי פרק שני : החינוך כפונקציה חברתית 21—11 טבעה ומשמעותה של סביבה —הסביבה החברתית — המצע החברתי כגורם מחנך ו בית הספר כסביבה מיוחדת — סיכום פרק שלישי : חינוך ככוח מכוון 35—22 הסביבה בתורת מכוון — אוסני הכיוון החברתי — חיקוי ופסיכולוגיה של החברה — כמה מסקנות מעשיות לגבי חינוך — סיכום פרק רביעי : חינוך בחינת גידול 45—36 התנאים של גידול —הרגלים כביטויים של גידול — התולדות החינוכיות של מושג ההתפתחות — סיכום פרק חמישי : הכנה , גילוי ומשמעת פורמאלית 57—46 חינוך כהכנה — חינוך בחינת גילוי — החינוך בחינת אימון של כוחות הנסש — סיכום פרק שישי : חינוך שמרני וחינוך מתקדם 66—58 חינוך בחינת עיצוב — חינוך בחינת תחזורת וצפייה-לאחור — חינוך בחינת שיקום — סיכום פרק שביעי : המושג הדימוקראטי בחינוך 81—67 המשמעויות של התאגדות אנושית — האידיאל הדימוקראטי — פילוסופיית החינוך האפלטונית — האידיאל ה'אינדיבידואליסטי' של המאה השמונה עשרה — החינוך מבחינה לאומית וחברתית — סיכום

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר