בית הכנסת באשכנז: בין דימוי להלכה

עמוד:ט

בית הכנסת באשכנז : בין דימוי להלכה יוסף ג' וולף לעי"ג יל"נ ל' מקס 6 ליעזל גיין דל o » i » p מקלקיס כ 6 לז וכחו '' ל , ממן וכלזלל , וגנקמומ ל 1 יזכ"י בשנים האחרונות פונה מספר הולך וגדל של חוקרי יהדות אשכנז לשאלת שרטוט אותם דפוסי המחשבה ( paradigms ) דרכם חוו והבינו אנשי העבר את חייהם . בעקבות מחקריהם של אנתרופולוגים כמו אליעדה , גירץ , דוגלס והולבוואקס מחד גיסא , המחקר בוצע בסיוע מענק מחקר מטעם קרן הזיכרון לתרבות יהודית Memorial ) . ( Foundation for Jewish Culture עיקר הדברים הושמע לראשונה בכנס השנתי של המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן באייר תש"ס . תודתי לפרופסור יוסף תבורי עבור ההזמנה להשתתף בכנס . חלק קטן של התיזה המוצעת כאן פורסם במאמרי "Medieval Models of Purity and Sanctity : Ashkenazic Women in the Synagogue " , Purity and Holiness : The Heritage of Leviticus , ed . M . Poorthuis and J . Schwartz , . Leiden , 2000 , pp . 263-280 ראה . למשל , . M . Eliade , The Mythof the Eternal Return , New York , 1995 ראה גם N . Munn , "The Cultural Anthropology of Time : A Critical Essay" , Annual Reviewof Anthropology , 21 ( 1992 ) , pp . 93-123 ; C . Geertz , The Interpretation of Cultures : Selected Essays , London , 1993 ; Mary Douglas , Purityand Danger : An * Analysisof the Conceptsof Pollution and Taboo , London and New York , 1984 ראה דיון מעודכן אצל R . Fardon , Mary Douglas : An Intellectual Biography , London and New York , 1999 ; M . Halbwachs , On Collective Memory , Chicago , . 1980

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר