על נוהג ומנהיג

עמוד:12

עיקר השימוש הוא בהפעיל . נביא בזה הדגמות שונות לפי הרבדים השונים : . 1 לשון התנאים נוסח א"י ? "הנהיג + את / יו » nwt + זירז ללכת : ( "ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב" ( ביצה ד , ה — כי"ק , פ , לו = תוספות יו"ט ג , יז ; 23 / 206 — כי"ו — ליברמן , 298 ואין שם חילופי גרסאות ) 15 ; "אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג ... המנהיג סופג ( את ) הארבעים" ( כלאים ח , ב-ג — כי"ק , פ , לו ;( "שנים שהיו מושכין את הגמל ומנהיגין את החמור" ( תוספות ב"מ א , ג ; 26-25 / 371 — בכ"י וטיקאן ו בחמור , וכן בבבלי , ראה להלן ) י "איזו היא משיכה , בין שמשך ובין שהנהיג ובין שקורא לה" ( תוספתא קידושין א , ז : ( 19 / 335 — "הדש היוצא והמנהיג" ( ספ' ד רלא — , 264 כ"י וטיקאן , עמ' ; 214 פינקלשטין שם : "היושב ;( "והמנהיג "ותני כן הנהיגה המשיכה , קרא לה ובאת אחריו" ( ירושלמי כלאים ח , ב — לא . ( 3 " הנהיג את = ) " 35 / ניהל , הורה הדרך ) — בהשאלה : "היה עמוד הענן מנהיג את ישראל" ( תוספתא סוטה יא , א ;( 16-15 / 314 — "אחד היה מהלך בדרך , והיה בנו מנהיג לפניו" ( מכ' החודש ב ; 208 — בכי"מ : "והיה מנהיג את בנו . ( "לפניו . 2 לשון התנאים נוסח בבל : "הנהיג , "ב "הנהיג : "את "ת"ש שנים שהיו מושכין בגמל ומנהיגין בחמור" ( ב"מ ח , ע"ב '" ? , ( "ת"ר ... זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו" ( יבמות קכא , ע"ב = ב"ק נ , ע"א , וכן הוא בכ"י המבורג ) ו "תניא נמי הכי ... יהושע הנהג בן אחיך ובא" ( נדה כד , ע"ב ) = הבא ( רש"י . ( . 3 לשון האמוראים נוסח א"י : "בהמה שאת אסור להנהיג בה" ( ירושלמי כלאים ח , ב — לא ;( 3 "ר' חמא אמר המנהיג קולו בכלאים לוקה" ( ירושלמי שם , שם . ( . 4 לשון האמוראים נוסח בבל : "הנהיג , "ב "הנהיג את" — "המנהיג בעיזא ובשיבוטא" ( ב"ק נה , ע"א = סנהדרין נט , ב ;( "חסמה בקול והנהיגה בקול" ( ב"מ צ , ב = סנהדרין סה , ע"ב ";( "כל פרנס שמנהיג את הציבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם הבא" ( סנהדרין צב , ע"א ) ; "ואני ואתה ננהיג את הדור" ( שם נב , ע"א — וכן בכ"י פירנצה . ( 15 מצאנו עוד / 'נהג" ספק קל ספק פיעל , כמכי דרשב"י יד , כא : 61 — "נהג המלך , "ובא שהוא מקבילה עניינית למכ' דר"י ויהי ד : 102 — "שניהג הלוקח את המלך" — נוסח שונה . 16 בכי"ע ובקג"נ בא בחיוב , וליתא . "ואין" אבל השווה למעלן מבבלי ביצה לג , א ו "מנהגיך ( על פי כתב יד וטיקאן . ( 134 / 17 במשנה אין עוד היקרויות בהוראה זו . המובאה של המשנה הנ"ל מצויה בבבלי ב"מ ח , ע"ב , ובכתב יד המבורג בא בנוסח : "דתנן המנהיג בשור ובחמור סופג את הארבעים , והיושב בקרון וכר , '' והתוספת איננה בכתב יד פירנצה . ולפי הדפוס מצוי עוד : "אחד רוכב ואחד מנהיג" ( ב"מ א , ב , ( אבל בכי"קוכן " לו '' הנוסח : "אחד רכוב ( לו : רוכב ) ואחד . "מהלך 18 ומצויות עוד מקבילות לברייתא הנ"ל . ראה מ' היגער , אוצר הברייתות ז , עמי . 19 19 בד"ו וכן בדפי קושטא ? , "מנהג" וכך גרס לויטערבך במהדורתו , חלק ב , עמ' . 203 וראה למעלן בעניין פיעל . 20 והשווה למעלן ( מובאות מלשון התנאים , ( שבתוספתא —כי"ע : "את , "החמור כתב יד וינה : בחמור , ותמצא כך במקבילות כמקרא ; "נהגים את העגלה חדשה" ( שמ"ב ו , ג ) // "נהגים בעגלה" ( דבה"א יג , זן . כנ"ל בבבלי הוא בכתב יד המבורג וגם פירנצה . ועיין עוד לעיל בהמשך בחילופין בדומה לאלה ב"נהג . '' כפי שצוין לעיל , נדיר הוא שימוש הפיעל . "נהג"ב והנה נמצא שהפעיל ממיר פיעל מקראי בדרשה שבצמידות לפסוק : "אמר רבי אליעזר כל פרנס שמנהיג את הצבור בנחת , זוכה ומנהיגם לעוה"ב , שנאמר ( ישעיהו מט , י ) 'כי ברחמים ינהגם ועל מבועי מים ינהלם '" ( סנהדרין צב , א ) — בלשון אמוראי בבל .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר