על נוהג ומנהיג

עמוד:11

ס . יא ;( ויש נהג מקנה , נהג עגלה . השיעור הארגטיבי הביא לידי כך ש"צש" = ) הנושא של הפועל החד אתרי ) — ינהג . ג . בלשון האמוראים שבבבל , מצוי "נהוג נשיאותך ברמים" ( כתובות קג , ב ) — בהשאלה . זהו מקום יחיד בבבלי לפי הקונקורדנציה , ולא מצאתי חילופי גרסאות בפועל במשפט זה . אמנם יתכן , שתבוא שאילה מקראית ( שימוש בקל ) בלשון זו . אך יש להעיר עם זאת , כי ההוראה איננה כאן חד משמעית . אפשר להבין "נהוג" לשון הנהגה ? תנהיג את נשיאותך ברמים , ביד רמה , ואפשר להבין לשון מנהג : בשעת נשיאותך תנהג לשבת בין רמים ( רש"י : שתהא יושב בין גדולים , ( והוא הרגיל והנפוץ בקל בלשון חכמים ( ראה לעיל " . ( כרמוז לעיל , בא "נהג" = ) הוביל ) בלשון חז"ל בהפעיל תמורת הקל , ובמקרים בודדים בפיעל . בדוגמות שיובאו להלן מרבדים שונים של לשון חז"ל אין כדי לקבוע , שהוראות הפועל בהפעיל שונות משימושו בקל ( או בפיעל ) במקרא . כבר הוכח , ששימוש הפעיל בפעלים שונים ללא הבדל אובייקטיבי במשמעות מן הקל הוא אחד מן הקווים המאפיינים את הפועל בלשון חז"ל . המשמעות קשורה לעתים להנהגה במקל ולעתים אף ללא מכשיר עזר , במיוחד כשהוא בא ביחס לאדם , לציבור , 'וכד ובשעת רכיבה מנהיג אף ברגליו . אין גם בידול סמאנטי בדרכי ההצרכות של סימני יחס , כגון : בין "הנהיג ב " ל"הנהיג , "את כפי שיסתמן גם משימוש במקורות מקבילים או מהבדלי נוסח שבכתבי יד . מנהיג בהמה מוליך ומזרז מאחור למהר קדימה , ומנהיג אדם מוביל בראש ( מלך צועד לעתים גם מאחור . ( נדגים תחילה מובאות אחדות מבניין פיעל , שלא היה ידוע עליהן לבעלי המילונים : 0 )" את כל המנהגים אותה" ( את הספינה ; ב"ב ה , א — כי"ק , פ , לו ; : 'בדפ המנהיגין ;( " שניהג הלוקח את המלך בעצמו" ( מכ' ויהי ד ;( 102 "דרך מלכים להיות מנהגין בסוף וחיילותיהם מקדמין" ( מכ' ויהי א , 88 כך בכ"י אוקספורד ; בהוצאת הורוביץ רבין : מנהיגין , מקדימין ;( "אין מנהגין את הבהמה במקל ביו"ט" ( ביצה לג , א — כ"י וטיקאן 134 כרך ; 139 , 'א : 'בדפ ואין מנהיגין ;( "ושני בני אדם המנהגים / ן אותה" ( שתי פעמים ; סנהדרין קד , ע"ב — כ"י פירנצה , כרך ג , 266 ב . ( לפי אלה נראה , שעדיין נשמר במעט השימוש בפיעל בשורש זה , כמו אחת מדרכי המבע הנ"ל במקרא , אך לא בקל . ' 10 ראה במסכת כתובות , בתלמוד הישראלי השלם , ירושלים תשל"ז , כרך ב , עמ' תמט . ויש גורסים ! בדמים ( לפי הערוך , דם . ( 2 11 בךיהודה , עמ' , 3550 טור א , אמנם ייחדו בין הדוגמות שמן ההוראה השנייה . על דוגמה נוספת , שאולי היא בקל ממכ' דרשב"י ראה להלן הערה . 15 12 ראה מאמרי על "הפעיל ללא הבדל מן , "הקל ספר בר אילן יג , רמת גן תשל"ו , עמ' . 280-249 13 יאסטרוב לא הביא כלל שורש זה בפיעל , ולבן יהודה שני תיעודים בלבד במילונו , אך הם משתייכים להוראה השנייה ( כפ"ע , ( ואין לקבוע דבר על השנייה מבמדבר רבה . אולם ראה מלשון התנאים ! "מפני שלא ניהג עמה כדת משה וישראל" ( תוספתא כתובות ז , ו , 6 / 269 — לפי כי"ע , ( אבל בכתב יד וינה הוא י "נהג" — ליברמן , נשים א . 80 ובהמשך שם , שורה : 9 "שלא נהגה עמו" וכוי — לפי שני כתבי היד . ואפשר עוד להוסיף : "עימי ניהג במידת הרחמים ועם אבותי ניהג במידת הדין" ( קטע ממכ' דרשב"י — גנזי שכטר א , עמ' . ( 346 במהדורת אפשטין מלמד , עמ' : 80 נהג , , 2 x וראה עוד : '' שלא תנהגו בי כדרך שאחרים מנהגין ביראתך ( מכ' החודש י' , 239 — לפי כי '' מ ודפוסים , אבל בכתב יד אוקספורד וילקוט סלוניקי : 1526 "נוהגיך , וכן הוא אצל לויטערבך ב , 277 וליתא בדרשב"י . ( 14 כנראה כך ( בהפעיל ) גם בכי"מ , ובמקבילה לנ"ל הנוסח הוא ללא הפועל : 'נהג' "דרך מלכים להיות מהלכין בסוף וחיילותיהם תחלה" ( מכ' דרשב"י יד , ז . ( 51 —

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר