על נוהג ומנהיג

עמוד:10

נחשבת מן ההוספות המאוחרות יותר . גם כך יש מקום לפקפק במהימנות התצורה "ננהוג" בקל במקום זה לפי הדפוסים , אם שימוש זה נעלם מעיקרו מלשון חכמים . ייתכן שהצורה נבעה מחילופי י / ו המצויים בתחום לשון חכמים , י ואולי צ"ל כאן "ננהיג" ( בהפעיל ) בדומה לצורה הסמוכה , "מנהיגים" ובא "ננהוג" בדרך בידול . בכל זאת ממסורת רשב"י מצאנו עוד בקל , כמו במקרא ( ראה לעיל נהג — במכ' דרשב"י — ניהג — מכ' דר"י . ( מצרים נוסע ... למדה מלכות זו להיות נוהגין טורמאות טורמאות ( מכ' דרשב"י יד , ו ,-53 נוהגת ;( למדה המלכות להיות מנהגת תורמיותתורמיות ( מכ'ויהי ב , 91 וכן לויטרבך , 206 1 ללא ח"ג ; to lead [ its armies ] in = ד , כי"מ : מנהיגות , וראה הערה . ( 14 ב . "אין לך שהוא חייב אלא הנוהג והמנהיג בלבד" ( תוספות כלאים ה , יא 10 / 80 — = שם , ב"מ ח , יב = 20 / 388 — שם מכות ה , א . ( 24 / 443 — מהופעתן הצמודה של שתי הצורות בקל ובהפעיל זו בצד זו מסתבר , שהייתה הבחנה סמאנטית ביניהן . ואומנם "נוהג" פירושו כאן "מושך" ( והאדם לפנים , ( ואילו "מנהיג" ( הפעיל ) הוא המוביל , המדרבן את הבהמה ברגליו , אם רוכב עליה , או מזרזה ומכוונה במקל בשעת הליכה ( ואז הבהמה לפנים . ( פרט למקום זה בתוספתא , על שלוש מקבילותיו הנ"ל ( ואומנם ללא חילופי גרסאות בין כתבי היד , ( לא מצאנו את "נוהג" משמש בהוראה זו בלשון חכמים . הוא לא נזכר אף במקבילתם בברייתא שבבבלי ב"מ צ , ב ( והנוסח שם : "ואינו לוקה אלא הדש ומנהיג בלבד" — וכך גם בכתב יד המבורג , עמ' , ( 257 י שהיא קרובה יותר בנוסח שלה לגרסה , "ספרי"שב דברים רלא : 264 — "מנין הדש היוצא ( והיושב (? . "ומנהיג לפי המובאה דלהלן מן המשנה וכן לפי הרמב"ם מדובר על מושך / מנהיג : "עד שימשוך או ינהיג" ( כלאים ט , סוף הלכה . ( 'ז לפי זה לא נראה , שיש בנוסח התוספתא עדות על שימוש חי ב"נוהג" ( קל , ( כנראה . הוא בא בתוספתא לצורך הבחנה חד פעמית בעניין הלכתי מסוים , והתנא נגרר להשתמש בפועל מאותו שורש נהג" ) ( " תמורת , "משך" הרגיל בהקשר זה . ואמנם נמצא ברוב המקומות , כי הפועל הנלווה ל"מנהיג" ( הפעיל ) הוא , "מושך" כגון : " אסורין ... ולמשוך ולהנהיג" ( כלאים ח , ב , ושם ח , ו וראה גם בבלי ב"מ ט , ע"א , ( ובעיקר מסתמן , כי מושך קשור בגמל ( והאדם לפניו ) ומנהיג — בחמור ( והאדם מאחוריו או עליו . ( קדרי מזכיר בפעלי התנועה את הלך , פנה , ונהג . "נהג" מופיע כפועל תנועה חד אתרי בספרי שמואל ומלכים בלבד ( לרוב בהקשר עם הלך = התקדם בהליכה או ברכיבה : ( " וינהגו וילכו לדרכם" ( שמ"א ל , ב ) ? . "וינהגו וילכו" ( שם ל , כב , ( תמיד + בעל רוח חיים + מבצע פעולה . דו אתרי , הארגטיבי לרוב — המושג הוא אדם ד- מבצע פעולה : "אנהגך אביאך" ( שה"ש ח , ב ;( "אותי נהג וילך" ( איכה ג , כ ) ובסביל : "ומלכיהם נהוגים" ( ישעיהו 5 ראה , למשל , בספר מחקרים בעברית ובלשונות שמיות ( לזכרו שליי קוטשר , ( תשי'ם , עמי , 127 הערה . 6 6 ראה שי ליברמן , תוספתא זרעים ( הביאור הקצר , ( עמ' , 223 וראה בבלי ב"מ ח , ע"ב ואילך על משיכה והנהגה . 7 והשווה גם בכתב יד פירנצה , כרך ב , עמ' ' 275 "לא חסרה תורה אלא הדש והמנהיג . "בלבד 8 עיין במה שהביא ש' ליברמן , תכ"פ זרעים , עמ' נ . 65 ובב"מ ח . א''ע תמצא גם דעות , שהיו מושכין ומנהיגץ בין בגמל ובין בחמור , וכן : "אית דאמרי משיכה בחמור ואיכא דאמרי הנהגה . "בגמל מכל מקום מבחינים שם בין משך / הנהיג ולא בין נהג / הנהיג . 9 פרשיות . 90

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר