משה ארנד לדרכו של רש"י בביאור מלים

עמוד:10

דרכו של רש"י בביאור מלים שבתלמוד תוארה על ידי בעז כהן ועל ידי יונה פרנקל ; הזדקקותם של פרשני צפון צרפת — ובראשם רש"י — ללעזים , נחקרה על ידי שורה של חוקרים דגולים ( דרמסטטר ובלונדהיים , מייאר למבר וברנדין , רפאל לוי ; ויבלח"א מנחם בנית , ומשה קטן . ( אך דומה עלינו , שלמרות עבודות אלה ולמרות המחקרים החשובים של ברלינר , פוזננסקי , ליפשיץ ואחרים על פרשנות המקרא של רש"י , למרות מפעלו המונומנטאלי של בעל היכל רש"י , ולמרות התיאוריה הנועזת , המתועדת למכביר , שפותחה על ידי בנית — אין לנו עד היום תיאור שיטתי וכולל של דרכו הלקסיקולוגית ( המודעת ) של רש"י בפירושו למקרא . אמנם אין גם לנו היומרה להשלים את התמונה ? אך יורשה לנו הנסיון לסכם חלק ממה שהעלו החוקרים , ואולי , פה ושם , להוסיף עליו נופך משלנו . ב . הנחות יסוד א . כפי שלימדנו אבינרי , רש"י לא פירש מלים אלא כשראה צורך לפרשן , ועל כן אין המלון שבהיכל רש"י כשאר המילונים : מלים הידועות לכל כמו שמים וארץ תופענה בו — לכל היותר — במשמעים המיוחדים שבהם הן משמשות , כגון אב במשמע 'רב' או ' , 'פטרון בן במשמע . 'תלמיד' ב . פירוש רש"י למקרא , כפירושו לתלמוד , יסודו על דרך הפשט . אמנם מובאים בו מדרשים רבים מאוד — כלשונם או ב"עיבודו" של המפרש — אך כאשר רש"י מביא דרש מובהק , אין כוונתו לפרש את הכתוב כי אם לדרוש אותו . '' לעתים הוא מציין זאת במלים 6 ראה : ; American Academy for Jewish Research , NY , 1941 , pp . 219-248 B . Cohen , "Rashi as a Lexicographer of the Talmud" , Rashi Anniversary Volume , י' פרנקל , בספת ( לעיל הערה , ( 3 עמ' . 113-95 7 ראה הרשימה הביבליוגראפית אצל : , M . Banitt , Le Glossaire de Bale ( 2 Vols . ) , Jerusalem , 1972 כרך א ( מבוא , ( עמ' , 194-188 וכמובן , בראש ובראשונה , ספר זה עצמו ויתר עבודותיו של בנית המוזכרות ברשימה , וכן מחקריו הנזכרים לעיל , הערות 1 ו . 5 הוסף עליהם : ; 1978 , pp . 120-159 francaises ' , in : M . M . Ahrend , Le commentairesur Job de Rabbi Yoseph Qara' , Hildesheim , M . Catane , "Gloses מ' קטן , אוצר הלעזים ( המלים הצרפתיות שבפירושי רש"י על התלמוד , ( ירושלים , שדמ"ת ;( 1984 ) וזה עתה : י"א גרינברג , לעזי רש"יבתנ '' ך , ירושלים , תשמ"ט ; מי קטן , אוצר הלעזים ( המלים הצרפתיות שבפירושי רש"י על התנ"ך . ( ירושלים , תשנ"א . ( 1990 ) 8 בייחוד בספרו האנגלי , שנזכר לעיל הערה 9 . 1 יורשה לנו להזכיר במיוחד את מורתנו , פרופ' נחמה ליבוביץ , שלימדה פרק חשוב גם בתחום זה של פרשנות התנ '' ך . הן בהרצאותיה בחוג למקרא של אוניברסיטת תל אביב , הן בעבודותיה השונות — ה"גליונות" וה"עיונים" לסוגיהם . כמו כן נציין בהכרת טובה את סקירת מו"ר , פרופ' ע"צ מלמד , בספרו מפרשי המקרא , ירושלים , תשל"ח , א , עמ' : 419-415 "הגדרות וכללים בלשון" ( בפירושו של רש"י למקרא . ( 10 דרכו של רש"י בהבנת "פשוטו של מקרא" ו '' מדרשו" נבחנה ביסודיות על ידי שרה קמין בספרה רש"י — פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא , ירושלים , תשמ"ו , ושם הובאה ספרות רבה הנוגעת לכך ( עמ' . ( 283-276 לא כאן המקום לדון בתזה המוצעת בספר זה , ואנו משתמשים במושגים "פשט '' ו"דרש" על פי המקובל , המנוסח על ידי קמין ביחס לרשב"ם ( שם , עמ' 268 ואילך . ( 11 אין זאת אומרת , שרש"י הקפיד להבחין בין המלים דרש ו פרש , ההיפך נכון : ראה : י' פרנקל ( לעיל הערה , ( 3 עמי "' : 58-57 לדרוש' בלשונו של רש"י הוא , 'לפרש' ואין בביטוי 'לדרוש' משום ניגוד להסבר הפשוט דוקא ... רש"י מזהה 'פירש' עם 'דרשי ... ומגוון בלשונו" י שי קמין ( לעיל הערה , ( 10 עמ' '' : 136 דברים אלה ( של פרנקל ) כוחם יפה אף לגבי פירושו של רש"י . "למקרא

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר