משה ארנד לדרכו של רש"י בביאור מלים

עמוד:9

משה ארנד לדרכו של רש"י בביאור מלים א . פתח דבר רש"י פרשן היה , לא לקסיקוגראף , שהרי לא חיבר מילון , אף לא לקסיקולוג . אמנם ייחסו לו רעיונות ומתודות בעלי משמעות לקסיקולוגית מובהקת , כגון האמונה באחדותן הבסיסית של כל הלשונות , וכגון הדעה שהאטימולוגיה היא המפתח לאמת , ושעל הפרשן לחפש אמת זו על ידי התבוננות בכל השפות ו"שילוב פארונומסטי של אוצר מליהן בלשון , "העברית באשר נתהוו כולן מתוך ש"בלל ה' שפת כל הארץ" ( בראשית יא , ט . ( אך כל אלה , לעניות דעתנו , אינם יוצאים מגדר השערה , ולא מצאנו שרש"י יתן להם ביטוי מפורש כל שהוא . ברם , אף על פי שרש"י לא היה אפוא "מילונאי" מקצועי , השכיל יצחק אבינרי "לחבר" מתוך כתביו — פירושיו למקרא ולתלמוד , תשובותיו ופיוטיו — מילון רחב ממדים ( קרוב ל 600 עמוד ) של לשון המקרא ולשון התלמוד ולפרסם "מילון" זה בשם "מלון הפירושים" של רש"י . המילון הזה מורכב ממה שהפרשן כתב במפוזר ובלי שהכיר את המילונים השיטתיים והערוכים של לשוננו : האגרון לרס"ג וספר השרשים לרבנו יונה אבן ג'נאח שנכתבו ערבית , הערוך לר' נתן ב"ר יחיאל וספר השרשים לרד"ק — שנתחברו , האחד בימי רש"י והאחר לאחר מותו , אך בהסתמכות מבוקרת על המחברת של ר' מנחם בן סרוק 4 ומתוך שהושפע במידה זו או אחרת מ"רשימות פותרים" ומ"לעז . "העולם ] 1 ראה M . Banitt , Rashi Interpreterofthe Biblical Letter , Tel-Aviv , 1985 , p . 147 ובכלל כל הפרק . על האטימולוגיה כמפתח לאמת , עמ' . 168-131 וראה ביקורת על ספר זה : מ' קטן , לשוננו , , 51 ג-ד ( ניסן-תמוז התשמ"ז , ( עמ' 2 . 244-240 י' אבינרי , היכל רש"י , כרך שני י הלשון של רש"י ומלון הפירושים , מוסד הרב קוק , ירושלים , תשמ"ה . בכרך זה נוגעים לענייננו : ה"מבוא" לכרך כולו ( עמ' , ( 24-5 ובהמשך : "מלון , "הפרושים המורכב ממבוא קצר , "מלון פירושי רש"י '' ( עמ' ( 4-2 ועצם המלון : עמודות א-תתנד , ועוד 130 עמודים , הממוספרים רמ-שסט ( ס"ה 557 עמודים . ( 3 ראה : = ) Rabbiner-Seminarszu Berlinfur 1901 / 1902 , p . 5 A . Berliner , "Beitrage zur Geschichte der Raschi-Commentare " , Jahresbericht des א' ברלינר , "לתולדות פירושי רש '' , "י כתבים נבחרים , ב , ירושלים , תש"ט , עמ' ;( 186 ש' אברמסון , רב נסים גאון , ירושלים , תשכ"ו , עמ' , 24 הע' ; 8 י' פרנקל , דרכו של רש"י בפירושו לתלמוד הבבלי , ירושלים , תשל"ה , עמ' , 2 הע' 4 . 5 ראה י א' מירסקי , "רש"י ומחברת , "מנחם סיני , ק ( כרך היובל , ב , ( ירושלים , תשמ"ז , עמ' תקעט-תקפו . 5 ראה : מ' בנית , "פירוש רש"י למקרא ולעז העולם , '' ספר זכרון לבנימין דה פריס ( העורך : ע"צ מלמד , ( ירושלים , תשכ"ט , עמ' , 267-252 ובמיוחד עמ' ; 261-255 וראה להל ן הערה . 8

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר