התוכן

עמוד:7

בתלמוד ? ; 203 ג . תופעת "יראי שמים" והתקרבות נכרים ליהדות בסוף ימי בית שני ולאחר חורבן הבית 207 פרק ה : הבאת קרבן 212 א . קרבן הגר ותכליתו ; 212 ב . הבאת קרבן כהשלמת מעשה הגיור ; 214 ג . לאחר חורבן הבית 217 חלק רביעי : בית הדין מבוא 223 פרק א : "גר צריך שלושה" 224 א . איסור הגיור הפרטי — בתלמודים ובגאונים ; 224 ב . הצורך בשלושה לעיכובא — בקבלת המצוות ; 229 ג . שיטת הרי"ף ושיטות ראשונים הקרובות לשיטתו ; 233 ד . הצורך בשלושה לעיכובא — הן בטבילה והן בקבלת המצוות ; 241 ה . שיטות ראשונים המכשירות בדיעבד גיור שלא בשלושה 246 פרק ב : גיור שלא בבית דין — הלכה למעשה בספרות השו"ת 252 א . הלכות גרים והלכות עבדים במאה השש עשרה בארצות המזרח ; 252 ב . תשובות בשאלות ממזרות , קידושין וזיקת ייבום וחליצה ; 256 ג . תשובות אחרונים 261 פרק ג : גיור ומשפט 267 א . גיור בבית דין ומשפט ; 267 ב . משפט וטבילת גיור בלילה ; 269 ג . דין , או '' דבר הצריך — ? "בית דין שיטת הרמב"ם ; 274 ד . הטבלת גר בשבת ; 278 ה . טיבו השיפוטי של מעשה הגיור — הלכה למעשה 280 פרק ד : היאך מקבלים גרים בזמן הזה ? — מומחים והדיוטות בגיור 283 א . מבוא ; 283 ב . "שליחותייהו קא עבדינן" ; 284 ג . גיור מדין תורה וקבלת גרים מכוח תקנת חכמים ; 290 ד . דרשת "לדרתיכם" ; 293 ה . מומחים ומשפט ; 297 ו . בקיאות הדיינים וחכמתם 301 חלק חמישי : בטלות גיור בגין העדר כוונה להתגייר מבוא 305 פרק א - . העדר קבלת מצוות ותוקפו של גיור 306 א . סופיות הגיור וקבלת המצוות ; 306 ב . כוונת הגיור ואומדנא דמוכח ; 311 ג . אומדנא דמוכח ודברים שבלב ; 315 ד . "אגב אונסו גמר וקיבל" — בקבלת המצוות ; 319 ה . תוקפם של גיורים בתקופתנו — דברי אחרונים 322

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר