תוכן העניינים

עמוד:8

. 4 צבעים בשפות שונות : ריבוי ואחדות . 5 69 רלטיביזם , אסקימואים ואחריות מחקרית 71 פרק חמישי הלשון כמשחק . 1 73 התפנית החדה של ויטגנשטיין . 2 73 הגדרות , קטגוריות ודמיון משפחתי . 3 74 משמעות , שימוש ו"משחקי שפה" . 4 76 משמעות , שימוש ורכישת לשון 77 פרק שישי בחיפוש אחר מבנה וארגון 79 . 1 השורשים הסטרוקטורליים של תורת המשמעות . 2 79 שדות סמנטיים . 3 83 מסגרות תוכן 87 שער שלישי : פריחתה של תורת המשמעות בעידן הקוגניטיבי 95 פרק שביעי ה"ארכיטקטורה" של הלשון . 1 91 מהו מורפו סינטקס ? 91 . 2 העוגן המורפו סינטקטי והגנרטיביות הסמנטית . 3 99 היש רכיבי משמעות אוניברסליים י 107 פרק שמיני מן ההתנסות אל ההמשגה . 1 110 חקר המטפורה בבלשנות הקוגניטיבית : לשון , שיח , מחשבה ומדע . 2 110 תחושה , התנסות והמשגה . 3 116 מעמדה של הסמנטיקה בבלשנות הקוגניטיבית . 4 118 משמעות , תחביר וקוגניציה 121 . 5 מרחבים מנטליים ועירובים מושגיים . 6 130 מנגנוני עירוב קוגניטיביים 133 פרק תשיעי סמנטיקה ופרגמטיקה . 1 137 משמעות והקשר . 2 137 מסמנטיקה של משמעים למשמעים פרגמטיים . 3 139 ממשמעות מושגית תוכנית למשמעות מארגנת . 4 142 סמנטיקה ופרגמטיקה : נקודות מגע וקווי תיחום 145

תמר סוברן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר