שפה ומשמעות

מתוך:  > שפה ומשמעות

עמוד:4

Tamar Sovran Language and Meaning The Birth and Growth of Cognitive Semantics In memory of Professor Yaacov Bahat The BAHAT PRIZE is awarded annually This book was awarded the BAHAT PRIZE , 2005 . ספר זה רואה אור בסיוע הקרן על שם יצחק לייב ורחל גולדברג באמצעות קרן קיימת לישראל עריכת לשון : נחמה ברוך אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : © ISBN 965-311-065-9 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה , חיפה תשס"ו 2006 / סדר ועימת : שושנה גרינהויז לוחות , הדפסה ובריכה : דפוס חמד , ירושלים נדפס בישראל תשס"ו 2006 / 1 2 3 4 5 6 7 8

תמר סוברן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר