תוכן העניינים

עמוד:10

סיכום השער הראשון 191 שער שני השפה והקהילה 193 מבוא לשער השני 195 פרק אחד עשר סקירה היסטורית של שפות סימנים 11 . 1 197 אנגליה 11 . 2 198 צרפת 200 11 . 2 . 1 אבה דה ל'אפה 66 ) ק £ 200 ( Abbe de 1 11 . 3 ארצות הברית 11 . 3 . 1 203 הקמת בית הספר לחירשים בהרטפורד והתפתחות שפת הסימנים האמריקנית 11 . 3 . 2 ; 203 שפות סימנים מקומיות בארצות הברית 11 . 3 . 3 ; 205 שנות השגשוג של שפת הסימנים בחינוך 205 11 . 4 התפתחויות נוספות בשפה ובחינוך : הגישה הידנית לעומת הגישה האוראלית 206 פרק שנים עשר התפתחות שפת הסימנים הישראלית 12 . 1 211 ההיסטוריה של קהילת החירשים בארץ 212 12 . 1 . 1 התהוות הקהילה והתפתחותה 12 . 1 . 2 ; 212 שלבים עיקריים בהתפתחות מערכת החינוך ושינויים בגישה לשפת הסימנים 12 . 1 . 3 ; 221 תמונת המצב כיום : שפת הסימנים בקהילה ובמערכת החינוך 231 12 . 2 השפעתן של שפות סימנים אחרות על שפת הסימנים הישראלית 234 12 . 2 . 1 השפעת שפת הסימנים הגרמנית 12 . 2 . 2 ; 234 השפעה של שפות סימנים אחרות 12 . 2 . 3 ; 237 מגע בין שפות סימנים שונות הקיימות בארץ 12 . 3 238 שלבים בהתפתחות אוצר המילים 12 . 3 . 1 239 אוצר המילים בפנימייה בירושלים 12 . 3 . 2 ; 240 השינויים שחלו באוצר המילים בשלושים השנים האחרונות 12 . 3 . 3 ; 243 תהליכי השינוי באוצר המילים : הסבר 12 . 4 247 סיכום 249

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר