מבוא

עמוד:13

מבוא חיבור זה נועד לבחון מחדש סדרה של תפיסות והנחות יסוד של המחקר בשאלת , 'רבינא' במטרה לתור אחר מוצא חדש מן הסבך של בעיית זיהויו בתלמוד הבבלי . הפתרונות החלופיים המוצעים כאן , הובילו לסדר כרונולוגי חדש של 'רבינא' ושל מקצת מחכמי .-תקופתו כמה אמוראים שנשאו שם זה פעלו בשלהי תקופת התלמוד , במאה החמישית לספירה , ומה היה מיקומו הכרונולוגי של כל אחד מהם בפרק זמן זה . לשם זיהויו של רבינא , היה הכרח לדון בכמה מבכירי עמיתיו , וכתוצאה מכך נמצאו הם עצמם מקבלים , לעתים , מיקום כרונולוגי שונה מן המקובל . איתרע מזלו של , 'רבינא' שמזה שנות דור אין דורש ואין מבקש לו , ושאלת זיהויו בבבלי מונחת היתה כאבן שאין לה הופכין . שיטות שונות ומגוונות — אף יותר ממה שהיינו ערים להן בתחילה — הוצעו במחקר בשאלה זו , ובחלקן גם לא הובנו כראוי ( ראה פרק ראשון . ( כל מי שנזקק לזיהויו , בעיקר בעת שרבינא ועמיתיו נקרו בדרכו בסוגיות הבבלי , נפנה , בדרך כלל , לעיין בערכים המתאימים בספריהם של א' היימאן , תולדות תנאים ואמוראים ( לונדון , , ( 1910 ושל ח' אלבק , מבוא לתלמודים ( ת"א , תשכ"ט . ( מי שחפץ היה להרחיב את יריעת המידע אודות רבינא ( ועמיתיו , ( נאלץ היה להיזקק בעיקר לספרו של י"א הלוי , דורות הראשונים ( פרעסבורג-פפד"מ , תרס"א-תרע"ח ; הדפסת צילום : ירושלים , תשכ"ז , ( שמדיוניו ניזונו כל המחקרים שאחריו . אין צורך לומר , שאלמלא עבודותיהם של חוקרים אלו , פרי מופלגותם בתורה ובחכמה , הייתי עדיין כמגשש באפילה , וחיבור זה היה נותר כמשאלה שספק אם ניתן היה להגשימה . באמצעות מחקריהם , כמו באמצעות כל מחקר הגון , 'הצלחנו לדעת על העבר הרבה יותר ממה שהעבר עצמו סבור היה שראוי לספר ' . 'לנו מדי פעם זוכים החוקרים להציץ שוב אל נבכי אותו טקסט אילם , ולהפוך בו בדרישות ובחקירות חדשות , החושפות גילויים נוספים על העבר . אכן , 'אפילו אותם טקסטים או מסמכים ארכיאולוגיים , הנראים ברורים ונוחים ביותר , לא ידברו אלא רק כשהם מתושאלים . 'כראוי את בעיית , 'רבינא' במלוא חריפותה , הציג ר"ש אלבק במאמרו 'סוף ההוראה ואחרוני האמוראים' ( סיני , ספר היובל , תשי"ח . ( עיון יסודי ומקיף בשיטתו , ובשיטת החוקרים האחרים שעסקו בשאלה , איפשר לי להבהיר את האילוצים שהביאו אותם לקביעה זו או אחרת , לגבי פרטים שונים של שאלה מורכבת זו . במיוחד מרתק הדבר בעת ניתוח שיטתו ושיקוליו של ח' אלבק . דרכו של חוקר תלמוד מובהק זה — גדול חוקרי הכרונולוגיה של האמוראים ! — לחסוך במלים , ולהשאיר לקורא המעמיק להבין את דבריו וכוונותיו * ההפניות לחלק מן המקורות לאורך הספר כתובות על פי רשימת הקיצורים שבביבליוגרפיה . 1 ראה : M . Bloch , The Historian s Craft , Manchester , 1954 , p . 64 ( התרגום משלי , וכן להלן 2 . ( כדברי בלוך , שם , עמ' . 64

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר