תוכן העניינים

עמוד:9

פרק שכיעי : מי הוא 'רב אחא' סתם ? פליגי' ) בה רב אחא 233 ( 'ורבינא ' רב אחא' סתם לעומת 'רב אחא בריה דרבא' 236 ' רב אחא' סתם לעומת 'רב אחא בר רב' 240 ' רב אחא' סתם לעומת 'רב אחאףך הסבורא 241 הצעה חדשה 243 זמנו של 'רב אחא' סתם 247 רבינא בן מחלוקתו של רב אחא 250 דעת בעל הלכות גדולות 252 נספח . על קיצור שמות החכמים שנזכרו קודם לכן כסוגיה 254 פרק שמיני : ההנחות המקובלות במחקר — והצעה חדשה 256 א . הרקע לדיון ולסיכומים 257 . 1 רבינא הפועל אחר מות רב אשי . 2 ; 257 רבינא הכפוף למרימר 257 ב . הצעות חלופיות לתיזות המקובלות במחקר 258 רבינא ; 258 חכמי דורו של רבינא 259 ג . סיכום 259 טבלת ההבדלים בין השיטות 261 נספח א : להערכת שיטת היימאן 262 נספח ב : להערכת שיטת ח' אלבק 265 א . רבינא אשר 'הקשה למר זוטרא' ; 265 ב . רבינא השכיח במחיצתו של רב אחא בריה דרבא ; 268 ג . רבינא המצוי עם רפרם ; 269 ד . רבינא שבמחיצתו של רב ירמיה מדיפתי ; 271 ה . רבינא המצוי עם רב אחא מדיפתי 271 נספח : הקורא לחכם 'מר' — ההיה צעיר ממנו ? 272 ביבליוגרפיה 275 רשימת קיצורים 275 רשימת מחקרים 279 מפתחות 283 א . מפתח האמוראים 283 ב . מפתח המונחים ( תלמוד בבלי ) 296 ג . מפתח העניינים 301 ד . מפתח המקורות ( תלמוד בבלי ) 312

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר