תוכן העניינים

עמוד:8

פרק שלישי : האומנם נפטר רבינא בחיי רב אשי חברו ? 109 א . המסורת שבנוסח מחוור ויטרי 110 מניין למחזור ויטרי תאריך פטירתו של רבינא ? 111 ב . פירושו של רבנו חננאל 115 ג . עדויות נוספות לאריכות ימי רבינא אחר רב אשי 124 . 1 רבינא — תלמידו של רב אשי . 2 ; 124 רבינא נזכר בקביעות אחר רב אשי . 3 ; 125 רבינא מעיד על ימי לימודו בעבר אצל רב אשי . 4 ; 127 רבינא מטפל בירושת רב אשי . 5 ; 129 רבינא מעורב ב'עובדא' אחר מות רב אשי . 6 ; 129 היחס הכרונולוגי בין רבינא ורב יימר . 7 ; 132 היחס הכרונולוגי בין רבינא לרפרם ( השני ) . 8 ; 134 היחס הכרונולוגי בין רבינא לרב אחא מדיפתי 135 טבלת סיכום 138 נספח .-א ר' שילא — ר' אבא 138 נספח ב : תאריך ירידת רב לבבל : גירסת סדר תנאים ואמוראים במחזור ויטרי 140 נספח ג : 'רבא ( השני ) המאוחר' 141 נספח ד : על היחס הכרונולוגי בין רב אשי ורב ירמיה מדיפתי 142 פרק רביעי : מרימר — האומנם האריך ימים אחר רב אשי ? 144 א . סורא לעומת מתא מחסיא 146 ב . מי 'מלך' במתא מחסיא אחר פטירת רב אשי ? 150 ג . האם האריך מרימר ימים אחר רב אשי ? 153 . 1 עיון מחדש בסוגיות התלמוד . 2 ; 153 סימנים נוספים 173 טבלת סיכום 180 נספח : למהימנות העדויות שבסדר תנאים ואמוראים ובאיגרת רב שרירא גאון 181 פרק חמישי : מי הוא 'רבינא' המצוי במחיצת מרימר ? 183 א . עיון מחדש בעדויות התלמודיות המקובלות במחקר 184 ב . ראיות נגדיות 190 . 1 הלשון 'אנא איקלעףת ] לסורא קמיה דמרימר' . 2 ; 190 הלשון 'אתון ... אנן . 3 ; 192 ' ... 'ורבינאי ! לשבושי למרימר הוא דבעי' . 4 ; 195 כינויי הבחנה בין חכמים בתלמוד . 5 ; 199 'אתו לקמיה דרבינא ... אמרוה קמיה דמרימר' 202 ג . הצעה חלופית 202 ד . מוריו של רבינא 203 ה . הוראה במרכזי תורה מקבילים בזמן רב אשי 206 נספח . גדולתו של רב אשי ( מתוך איגרת ר"ש גאון ) 216 פרק שישי : 'רב אחא בר רב' — האם הוא 'רב אחא בדיה 217 ? 'דרבא

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר