תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים בפתח הספר 11 מבוא 13 נושאי הדיון בפרקי החיבור 21 פרק ראשון : זיהויו של רבינא בתלמוד — שיטות ובעיות 23 השיטות השונות בשאלת 'רבינא' 23 ( א ) שיטת י"א הלוי ; 24 ( ב ) שיטת ר"ש אלבק ; 25 ( ג ) שיטת 'n אלבק ; 27 ( ד ) שיטת רז"ו רבינוביץ 28 רבינא בסוגיות התלמוד — המחשת הבעיה 29 דוגמאות נוספות 42 סיכום 53 נספח א : רבינא בר רב הונא — תמצית השיטות והממצאים 54 נספח ב : רבה תוספאה 55 נספח ג : 'כפייה רפרם לרב אשי' — מי הוא רפרם זה ? 59 פרק שני : רבינא תלמיד רבא — חברו של רב אשי ? 63 ראיות מצטברות לשלילת זהותם 65 א . גילו המבוגר של רבינא בחיי רבא ; 66 ב . פער השנים שבין פטירת הרב לפטירת תלמידו j 71 ג . יחסו של רב אשי אל הקשישים ממנו לעומת יחסו לרבינא ; 76 ד . כפיפותו של רבינא גם לעמיתיו של רב אשי ; 79 ה . יחסו של רבינא לחכמי הדור החמישי לעומת אלו מהדור השישי ; 81 ו . מסורות המובאות בשם רבא לפני רב אשי — רבינא לעומת אחרים ; 85 ז . פעילותו הכלכלית של רבינא ; 89 ח . קרובי משפחתו של רבינא ; 93 ט . מקום מושבו של רבינא 95 טבלה מסכמת 100 נספח א : מסימני הכפיפות של חכם א לחכם ב 100 נספח ב : הגיל המרבי של האמוראים 105 נספח ג . רב כהנא , ראש ישיבת פומבדיתא — רבו של רב אשי ? 106 נספח ד : 'חד מינייהו כתרי מינן' 107

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר