פתיחה

עמוד:3

הקשורים מבחינה היסטורית לגורמי חוץ למיניהם , זקוקים לעולם לצידוק משפטי-תוכני מפנימה של המערכת הנורמטיבית , כדי שיהא ניתן לשלבם בתוכה . לפיכך אמנם נראה "כי 4 אפשר להכיר , בצד ההיסטוריה של מציאויות ופעילויות , בהיסטוריה של תכנים . "רוחניים ברם , צמצום עיוננו בתולדות ההלכה התגאית לצד הפרשנות , הוא המצריך את הרחבתו , מאידך גיסא : אין לבוא עד חקרה של ספרות התנאים בלא בירור יסודי של הספרות האמוראית המתייחסת אליה . הלכך הקפדנו למצות בבירור הסוגיות התנאיות אף את השייך אליהן ברבדים המאוחרים של ספרות התלמוד . זכינו אפוא לבירור עניינים שונים , שהוצרכנו ליזקק להם במהלך הלימוד , אף בתחומי הספרות האמוראית והמאוחרת . אלה , עד כמה שניתן להפרידם מבירור הסוגיות גופן , נכללו בחלק השני של החיבור , שם הם מצטרפים לסוגיות תנאיות שבירורן משלים מבחינות שונות את ענייני החלק הראשון . ואילו הסוגיות האמוראיות הארוגות בתוככי בירור הסוגיות התנאיות , הובאו בתוך הדיון , אך במידת האפשר בפרקים לעצמן . בסוף הספר נרשמו הקיצורים הביבליוגראפיים המשמשים בו . כאן אעמוד אפוא רק על דרכי הציטוט שנקטנו לאורך החיבור : א ) משניות , המצוטטות בגוף הדברים כבסיס לדיון בהן , מועתקות בסתם מכתב-יד קויפמן , בציון שינויי הנוסחאות שבשאר עדי הנוסח . ב ) בשאר ספרות התנאים צוין העמוד על-פי המהדורות המדעיות הרווחות , בלא לציינן בכל פעם ו מכילתא דר' ישמעאל , מהדורת הורוביץ-רבין , פפד"מ , תרצ"א ; מכילתא דרשב"י , מהדורת אפשטיין-מלמד , ירושלם , תשט"ו ; ספרי לבמדבר , מהדורת הורוביץ , לייפציג , תרע"ז ; ספרי זוטא , מהדורה הנ"ל ; ספרי לדברים , מהדורת פינקלשטיין , ברלין , ת"ש ; תוספתא זרעיםנזיקין , מהדורת ליברמן , ניו-יורק , תשט"ו-תשמ"ח . נוסח הפנים ניתן כאן בדרך כלל על-פי המהדורות הללו , אך בחילופי הנוסח שבמדרשי ההלכה יש להרחיב כיום מעבר למצוי בהן . ג ) סוגיות הבבלי בבא קמא ובבא מציעא , המצוטטות בגוף הדברים כבסיס לדיון בהן , מועתקות בסתם מכתב-יד המבורג , בציון שינויי הנוסחאות הנדרשים משאר עדי הנוסח . ד ) חידושי הריטב"א לב"מ , מהדורת ר"א האלפערן , לונדון , תשכ"ב , יצוינו כ'חידושי 4 אנגלרד שם , עמ' . 44 וראה ש' ביאלובלוצקי , אם למסורת , תל-אביב , , 1971 עמ' : 37 " כשמנהג נכנס לבית חיתוך ההלכה בגפו נכנס , טעמיו וגורמיו אינם נכנסים עמו . אין ההלכה עושה לה פרנסה ממקום אחר , היא ניזונית משל עצמה , מהרוח הכללית שלה היונקת מהמחשבה המקורית של העם והמכוונת לדעת . "התורה 5 בחירת כ"י קויפמן והמבורג לנוסח הפנים נעוצה בהסכמה רחבה על אודות טיבם המעולה , אך ברי שדיון כללי בדבר אינו ממטרת חיבור זה , אנו נתייחס אפוא לחילופי הנוסח לגופם ובהיקפם , ונוסח הפנים אינו אלא נקודת מוצא . על כתבי היד של בבלי ב"מ ראה : ש"י פרידמן , "לאילן היוחסין של נוסחי , "מ"ב בתוך : מחקרים בספרות התלמודית - יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לש' ליברמן , ירושלם , תשמ"ג , עמ' 93 ואילך . [ יש לציין : חלוקת כה"י שהוצעה שם בידי פרידמן לשני ענפי נוסח מוסבת לפרק ו רב"מ דווקא , כדברי המחבר שם ; בפרק המפקיד , שם מתמקד עיקר דיוננו , ספק אם יש למצוא חלוקה ברורה מעין זו [ . על כ"י המבורג , במסגרת עיון כולל בכתבי היד של הבבלי , ראה לאחרונה : ש"י פרידמן , "כתבי היד של התלמוד הבבלי - טיפולוגיה של כתיב , " מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לש' מורג , ירושלם , תשנ"ו , עמ' . 190-163

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר