פתיחה

עמוד:1

פתיחה בשלוש דרכים עיקריות מהלך כיום מחקר התלמוד : א ) חקר הנוסח ותולדותיו ; ב ) חקר התופעות הספרותיות ; ג ) חקר נושאים וסוגיות . בסעיף הראשון נבחנים יחסיהם ההדדיים של עדי הנוסח בכל קורפוס , כדי לשרטט אילן יוחסין , שישמש תשתית לבירור מסורות הנוסח ולהעמדת מהדורות ביקורתיות . הנושא השני עניינו בירור תופעות ספרותיות כלליות העולות משכבותיה השונות של הספרות התלמודית . בתחום זה נכללים טרמינולוגיה , דרכי עריכה , חישוף המקורות והרבדים השונים וכיו"ב . ואילו הכיוון השלישי מהלך בדרך הסלולה מקדמת דנא , של בירורי עניינים וניתוחי סוגיות פרטיות ; ואין הוא נבדל מן הפירושים והחידושים המסורתיים אלא באמצעים הנקוטים בידו . שכן בנוסף לכל דרכי הלימוד המסורתי , מיוסד מחקר זה על המודעות השיטתית לריבודה של ספרות התלמוד , המתגבשת "דרא בתר דרא" ( כלשון רב שרירא גאון באיגרתו , ( וכן על השימוש השיטתי בשלל אמצעיו של המחקר המדעי , כפי שעולים אף משתי הדרכים הראשונות . מן המשפט האחרון כבר עולה , כי חלוקת תחומי המחקר שהוצעה אינה מכוונת אלא למגמות הראשיות שמציב כל ענף לעצמו ; אך לאמיתו של דבר קיימת יניקה הדדית בין כל הסעיפים הללו . אי אפשר לו , לדוגמה , לחוקר הנוסח שלא להיזקק לבעיות של תוכן , וכן להיפך . אדרבה / מבחנו של המחקר בכל אחד מכיוונים אלו הוא במידת הצלחתו לאשש את מסקנותיו שבעניינו - אף על-פי קני המידה של התחומים המצרניים . למעשה נעים אפוא מסלולי המחקר הללו בכעין מעגל קסמים , שכן בירור כל אחד מהם לגופו אינו נשלם ללא חקר חבריו ; רק מצירופם , בחינת "באים , "כאחד תסתיים שמעתא . מחקרנו זה , שורשיו ועיקרו בכיוון השלישי , אך נופו וצמרתו - בזה השני . שכן מתחילה לא נלמדו הדברים אלא כקיום מצות תלמוד תורה : הבנת דברי תורה על-פי אמיתת כוונתם המקורית - בכל דרכי הלימוד המסורתי והמחקר המדעי הפתוחים לפנינו כיום ' . מכאן נובע אף אופיו של החיבור , שאינו בנוי על הרצאת עניינים מסוכמים ומלובנים , אלא כוונתו לשתף את הקורא בתהליך הלימוד : לימוד הסוגיות כנתינתן הוא הרקע הן לבעיות העולות הן להתמודדות עמן , כדרכם של דברי תלמוד להתגלגל ככדור ( כלשון מהרש"ל , ים של שלמה לב"ק , הקדמה . ( אפשר שיש בה בשיטה זו הכבדת מה על הקורא , אך נראה שבדרך זו מורגשת יותר חדוות הגילוי והיצירה , וכבר ידענו "כי זה הוא עיקר מצות לימוד התורה להיות שש ושמח ומתענג בלימודו" ( ר"א מסוכטשוב , אגלי טל , הקדמה . ( ברם , תוצאות הלימוד העמידונו על תופעות כלליות שונות בחקר התלמוד , והדגש נמצא ברבדים השונים של תורת התנאים ויחסיהם ההדדיים ; והוא הקרוי תלמודם של תנאים . 1 ראה שפת אמת , סוכות תרמ"ח : "בכל דור מתגלה דרך חדש עפ"י התורה , וז"ש מורשה קהלת יעקב , שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה , וחז"ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה , פי' שיש דרכים חדשים בתורה , שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל , עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל , וזהו בחינת ארוסה ולא . "נשואה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר