תוכן העניינים

עמוד:ט

יב . מסקנות וסיכום 255 עיון ד : ליחסו של רב יוסף לעריכת המשנה 256 א . הצגת הבעיה 256 ב . "תנאי שקלת מעלמא" י 256 ג . "לא קשיא , הא ר' פלוני והא ר' אלמוני" 265 נספח : על תוספת למשנה הלקוחה ממדרש הלכה 277 עיון ה : לאופיה של תשובת "אין , רישא ר' פלוני וסיפא ר' אלמוני" 283 עיון ו : לתלמודו של רב יוסף האחרון 294 עיון ז : שומר שמסר לשומר : לתולדות המחלוקת 306 א . המקורות התנאייס ושאלת יחסם ההדדי 306 ב . מחלוקת האמוראים בבבלי 309 ג . שיטת רבא ויחסה לשיטות ר' יוחנן ורב 312 ד . שיטת ר' יוחנן בבבלי ובירושלמי 317 ה . שיטת רב וריש לקיש בבבלי ובירושלמי 324 ו . סוגיית הבבלי ב"ק נו ע"ב - תורת א"י בבבל 331 ז . המקורות התנאיים כרקע למחלוקת האמוראים 335 ח . סיכום ומסקנות 336 רשימות ביבליוגרפיות 338 קיצורים ביבליוגרפיים 338 קיצורים לכתבי יד 338 קיצורים לכתבי עת 342 רשימת המחקרים העבריים שנזכרו בחיבור 342 רשימת המחקרים הלועזיים שנזכרו בחיבור 349 מפתחות 351 א . מקורות 351 ב . עניינים 362

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר