תוכן העניינים

עמוד:ח

ז . שליחות יד בפרשיות השומרים 1 תולדות הפרשנות התנאית 125 ח . 'שליחות יד צריכה חסרון' ושיטת בעלי הסתמא בגדר שליחות יד 131 ט . שליחות יד בפרשנות הראשונים 137 י . שליחות יד במכילתא דרשב"י 140 יא . ביאור משנת "המפקיד חבית" ויישוב שיטת ר' יוחנן 143 יב . סיכום ומסקנות 148 סוגיא ג : דיני שומרים וגנבה - פגישה ותולדותיה 151 א . הצגת הבעיה : מה בין טענת גנבה לטענת אבדה 151 ? ב . האומנם נתבאר במשנה דין טוען טענת גנב 153 ? ג . לשיטת התוספתא ויחסה למשנתנו 156 ד . כלום מצוי הטוען טענת גנב במכילתא ובספרי זוטא 166 ? ה . לשיטת המכילתא דרשב"י ושאר המקורות התנאיים 11 171 כיצד נתחדשה ההלכה שבידינו ? 182 ז . שליחות יד - גזלה או גנבה 184 ? ח . גלגולה של ההלכה בתקופת האמוראים 187 ט . חיתומו של התהליך 190 י . סיכום ומסקנות 193 סוף דבר 195 עיונים משלימים 199 עיון א : לתולדות פירוש הכתוב "אם שכיר הוא בא בשכרו" 201 עיון ב : לשאלת שומר אבדה בתורת התנאים 209 עיון ג . יסוד זכיית השומר בכפל : בין אמוראים לבעלי הסתמא 216 א . הקשיים בשיטת רבא וסיעתו 216 ב . הקשיים בשיטת שמואל ודעימיה 221 ג . שיטת המכילתא דרשב"י והירושלמי 222 ד . יישוב שיטת שמואל וחבריו 227 ה . ביאור שאלת רמי בר חמא 232 ו . שיטת רבא 234 ז . לתולדות מחלוקת אביי ורבא 239 ח . היקף הקניין : כפל או פקדון 241 ? ט . את מי 'התקיף' רמי בר חמא י 244 י . לתולדות דין מתה מחמת מלאכה 245 יא . בעיות התיקו והרכבן 254

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר