תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים פתיחה סוגיא א : לתולדות גיבושה של מערכת ארבעת השומרים 5 א . משנת ראש פרק המפקיד וקשייה 5 ב . תולדות הפרשנות התנאית לפרשיות השומרים 8 ג . המונח 'מי שהפקדון אצלו' ופירוש משנתנו 23 ד . מקורות תנאיים נוספים המשקפים משנה ראשונה . 1 המלווה על המשכון 28 . 2 שומר שמסר לשומר . 3 33 טוען טענת גנב . 4 34 "שלא שמר כדרך השומרים" . 5 36 קידושין בפקדון 43 ה . המונח 'שומר שכר' - תולדותיו ומשמען 44 ו . למשמעות מיקומה של מערכת ארבעת השומרים במשנה 48 ז . מה טעם "ארבעה שומרים הם" הואיל "ודיניהם 53 ? "שלשה ח . לתולדות דינו של השוכר ומקומו בין השומרים 54 ט . סיכום ומסקנות 57 סוגיא ב : גלגולי הגדרותיו של המושג 'שליחות יד' 60 א . סוגיית "המפקיד חבית" וגדר שליחות יד העולה הימנה . 1 משנת "המפקיד חבית" וקשייה . 2 60 שיטת ר' יוחנן בביאור המשנה וקשייה . 3 61 שיטות בני אבא ורב ששת בפירוש המשנה . 4 65 עריכת הסוגיא . 5 72 לתולדות הסוגיא בידי פרשניה 75 . 6 ראיה מסוגיית סנהדרין ו לדרכו של ר' יוחנן בפרשנות המשנה . 7 77 סיוע מן הירושלמי . 8 84 מי הוא בעל הסתמא "רישא ר' ישמעאל וסיפא ר' . 9 89 ? "עקיבא סיכום ביניים 91 ב . שליחות יד : שיטת המכילתא ויחסה למשנתנו 92 ג . שליחות יד : שיטת המשנה בבא מציעא סוף פרק ג 94 ד . האומנם מחשבה כמעשה בשליחות יד 97 ? נספח : סוגיית "ליטול - נטל" בירושלמי 113 ה . פירושי המכילתא והמשנה לשיטת בית הלל 115 ו . שליחות יד : שיטת ר' הושעיה והשתקפותה בבבלי 117

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר