נחם אילן "ודע מה שתשיב לאפיקורוס" עמדתו של ר' ישראל ישראלי מטולדו

עמוד:13

21 הנבוכים , כבר עמד על כך שאפיקורוס היה דמות ממשית . עמד על כך שעיסוק בפילוסופיה איננו רק עיסוק שבתוכן , ועם הכרת המעיין יכול לומר שהוא בקי בתחום . פילוסופיה היא גם דרך ושיטה . ההתנצחות אופיינית — ואולי אף מהותית — להתפלספות , ובעיקר בעת התעמתות עם על המתפלסף לשלוט גם במלאכת ההתנצחות " . ייחד בפירושו מקום גם לתיאור היסטורי — ואולי מוטב היסטוריוגרפי — העיון הפילוסופי בקרב חכמי ישראל . תיאורו נכון באופן כללי : העיסוק — פרט לפילון — הוא מחידושי ימי הביניים . אף כאן , מקצת מן ההוגים ולא בפילוסופיה , והגירוי היה באמת גירוי חיצוני , בהשפעת הסביבה כתוצאה מהתפתחות פנימית בלבד . ר' ישראל בסוגיה זו אינו בעצם גילוי התהליך ההיסטורי ושחזורו , אלא והעניין שמצא בליבון ההיבט ההיסטורי . דבריו כאן משתלבים היטב במגמה את פירושו , לזהות את הדמויות שנמנות במסכת , ולספר בקצרה את על בסיס חומר מדרשי " . ניכרת בפירוש ר' ישראל ההתלבטות הנוקבת בין הכורח להתפלסף לבין שאורבות למתפלסף ומעוררות ספק עקרוני באשר לטעם שבדבר . משפט הוא במסורת , והסכנה היא בחקירה" מעורר את הרושם , שר' ישראל הטיף פילוסופי . אך באמת עמדת ר' ישראל הייתה שונה . ניכרת לא רק מתוך דבריו על אתר , אלא מבצבצת ממקומות שונים אבות . אין זה מיותר להזכיר , שבשאלה העקרונית על דבר ערכם של פילוסופיים כסעד לשיקולים הלכתיים , נתגלע ויכוח מר ונוקב בין ר' ישראל ' ישראל נאבק על תפיסה , שהרא"ש דחה מכול וכול . י' תא שמע , שדן לפני שנים אחדות , היטיב לומר על תוצאות הפולמוס הזה , כי "הנאהבים , ובמותם — . "נפרדו העתיק מריב"ש , שכן הלשונות כמעט זהים . בכל שאר הפירושים , שהביא מדרש , אין אזכור נוסף שאפיקורוס היה דמות היסטורית . ג , יז . אני מודה לפרופ 'n בן שמאי על שהסב תשומת לבי לאזכורים אלה . אחרים בפירוש ר' ישראל , וכן בחיבורו "מצוות , "זמניות ראיות לרוב , שר' לערוך היטב את דבריו כל אימת שחפץ בכך . אף תא שמע , שיקולים , עמ' 105 על כך . הערה בלבד , ולא דיון שכל עניינו בירור השאלות ההיסטוריוגרפיות , אך גם ראויה להתייחסות , על רקע העדר כתיבה היסטוריוגרפית באותה העת ולפניה כמעט רקע מגמתו המודעת של ר' ישראל , שציינתי זה עתה . דוגמה למגמה זו יש גם להלן . יוצאים מכלל זה חיבורים מעטים , כמו איגדה . דנ קדידא גאון , ספר הקבלה , וכן 0 פר יוסיפון . על הוויכוח בדבר היסטוריוגרפיה יהודית בימי הביניים ראה : מגמות ; וכנגדו : ירושלמי , במיוחד עמ' ; 76-49 פונקנשטיין , בעיקר עמ' . 27-24 , רא"ש ; תא שמע , שיקולים ; א' שויקה , "הפולמוס על תקנת טוליטולה את , "אשתו תרביץ , no > תשנ"ט , < עמ' . 115-87 עמ' . 107 תא שמע סבר כי נפטר בשנת , 1321 אך באמת נפטר בראשית שנת

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר