נחם אילן "ודע מה שתשיב לאפיקורוס" עמדתו של ר' ישראל ישראלי מטולדו

עמוד:10

ר' ישראל ישראלי ויצירתו משבא הרא"ש לטולדו , נעזר הרבה בבקיאותו ובשירותיו של ר' ישראל ב"ר יוסף 5 מחשובי חכמי טולדו באותם הימים . ר' ישראל היה מזכיר בית הדין היהודי בעיר ' . הוא 7 פירוש פשטי למקרא שאבד מאתנו לפי שעה . ר' ישראל תרגם עבור הרא"ש , , 8 לעברית את פירוש המשניות לרמב"ם , וכן מסמכים שונים שהרא"ש נזקק להם עבודתו כפוסק בטולדו ' . עוד חיבר ר' ישראל בערבית חיבור בענייני הלכה . זה אבד , הנראה , ונותר רק תרגומו לעברית , שנקרא "מצוות . "זמניות יש בידינו כמה עדויות שחיבור זה זכה להכרה ולתפוצה בספרד ומחוצה לה " . מעבר לכל אלה כתב ר' ישראל פירוש בערבית למסכת אבות . הפירוש מחזיק וחמישים דפים בארבעה כתבי יד . ' מאחר שהדפים הרא " שונים של הפירוש לא נמצאו שעה , נדרש החוקר לשחזר ולשער מתוך עיון בגוף הפירוש מי היה קהל היעד של ולאיזו מטרה נועד . אומר בקצרה — והדברים ראויים לליבון מקיף ויסודי יותר סברתי היא , שהפירוש נועד לשכבה משכילה , באופן יחסי . סברה זו נתמכת על ידי כמה ראיות . החשובות שבהן הן שתיים : ראשית , הלשון : קרוב להניח , שהלשון הערבית הייתה מנת חלקם של משכילי בראשית המאה הארבע עשרה , ולא של המוניה " . שנית , במקומות רבים בפירושו נזקק 5 ראה : וליקרוזה ; תא שמע , ישראל . 6 ראה : שו"ת הרא"ש , כלל ד , סי' י . הוא חתום גם על מעשה בית דין מטולדו 12 . 1321-ב ראה : פאלנסיה , ב , עמ' , 282 תעודה מס' . 677 בער , תולדות , עמ' , 186 מכנה אותו " 7 . "הקהל ראה דברי אחיו , ר' יצחק ישראלי , בספרו יסוד עולם עמ' . 35 קביעה זו נתמכת במובאות , ממנו , למשל בפירוש ר' יוסף ן' נחמיאש . 8 ראה : שו"ת הרא"ש , כלל נה , סי' ט ; וכן : פריימן , עמ' לג , הערה ; 18 ווייס , עמ' 2 , 61 שם . דבריו בשולי הערה 3 כנגד סברת ר '' ד קויפמאן הם מופרכים . 9 ראה : שו"ת הרא"ש , כלל נה , סי' ט . 10 ראה : בלוי , עמ' , 9-7 ומעמי תא ואילך . החיבור תורגם בידי המשורר והמתרגם המקצועי בן המאה הארבע עשרה , שם טוב ן' ארדוטיל . ראה : תא שמע , ישראל . לפי הדברים שבשולי הערך נכתב המקור בחריזה , או כשיר . לא מצאתי ראיות לכך בתרגום לעברית , ואף בהקדמת המחבר והמתרגם . 11 בלוי התבסס על שני כתבי יד , אך באמת קיימים לפחות שישה . הם ראויים לעיון שאין זה מקומו > אני מקווה לדון בהם בהקשר אחר . ( ענעלאו הראה במקומות רבים במהדורתו למנורת המאור , ש"מצוות זמניות" עמדו , ככל הנראה , לנגד עיני ר' ישראל אלנקאוה בכרכים ב-ג יש עשרות אזכורים , שניתן לאתרם על פי המפתח המפורט שבסוף כרך ד . במיוחד דבריו בכרך ב , עמ' , 24-23 ובכרך ג , עמ' 12 . 51 כתבי היד נידונים בדיסרטציה שלי , העוסקת בתורת המוסר של ר' ישראל ישראלי , על פי פירושו למסכת אבות . גם שאר הסוגיות , הנידונות כאן בקצרה , נידונות שם באריכות וביסודיות . 13 על מעמד הערבית בעת ההיא בטולדו וסביבותיה ראה : אסטיבאן , עמ' ; 345 גרוסמן , ; 159 דורון , עמ' ; 21-20 עסיס , היהודים , עמ' ; 71-70 רומאנו , עמ' . 195-194 טקסט המונית יותר נידון אצל בלאו . עדיין ראויים הדברים לליבון יסודי יותר .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר