רוח הנצרות וגורלה

עמוד:4

he Schriften : Der Geist des Christentums und sein Schicksal Fr GWF Hegel Scientific editor : Dr . Pini Ifergan Translation : Gadi Goldberg Academic board : Prof . Ed Greenstein , Dr . Ruth HaCohen , Prof . Hannan Hever Series editors : Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Logos | A Series for the classics of Philosophy Language editor : Yaara Mooki | Shual . com שועל Cover Design : © RESLING Publishing , 2005 All Hebrew rights reserved by Printed in Israel , 2005 Resling , Itamar Ben-Avi 3 , Tel-Aviv 64736 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : שועל Shual . com | סדר דפוס : סטודיו FOFY עריכת לשון : יערה מוקי www . resling . co . il רסלינג , איתמר בן אבי , 3 תל אביב 64736 טל : 03 6956704 פקס : 03 6956761 נדפס בדפוס חדקל בע"מ , תל אביב © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל , 2005

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר