תוכן העניינים

עמוד:8

סימן יד . י"ד שחל להיות בשבת משנה פ"ג מ"ו / תוספתא פ"ג ה"ט-הי"א ( עמ' 317 ( 154-153 סימן טו . יבטל בלבו משנה פ"ג מ"ז / תוספתא פ"ג הי"ב ( עמ' 333 ( 154 נספח : ביטול וביעור 348 סימן טז . מלאכה בערבי פסחים משנה פ"ר מ"א , מ"ה ומ"ו / תוספתא פ"ג הי"ח ( עמ' 352 ( 156-155 נספח : משנתנו "שני תלמידים שנו אותה" 370 סימן יז . נר בלילי יום הכיפורים משנה פ"ד מ"ד / תוספתא פ"ג הי"ז ( עמ' 375 ( 155 סימן יח . אנשי יריחו משנה פ"ד מ"ח / תוספתא פ"ג הי"ט ( עמ' 380 ( 157-156 סימן יט . ארבע כוסות משנה פ"י מ"א / תוספתא פ"י ה"א ( עמ' 405 ( 196 נספח : המקבילות בתלמודים 412 סימן כ . כוס ראשון משנה פ"י מ"ב / תוספתא פ"י ה"ב-ה"ג ( עמ' 414 ( 196 סימן כא . חרוסת משנה פ"י מ"ג / תוספתא פ"י ה"ט-ה"י ( עמ' 421 ( 198 נספח : "היכירא לתינוקות" - המושג והתפתחותו 439 סימן כב . וחותם בגאולה משנה פ"י מ"ו / תוספתא פ"י ה"ט ( עמ' 447 ( 198-197 קיצורים ביבליוגרפיים 459 קיצורים וסימנים 467 מפתח המקורות 469

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר