תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 9 מבוא 15 סימן א . שתי שורות במרתף משנה פ"א מ"א / תוספתא פ"א ה"א-ה"ג ( עמ' 97 ( 140 סימן ב . שתי חלות תודה משנה פ"א מ"ד-מ"ה / תוספתא פ"א ה"ד ( עמ' 104 ( 141 סימן ג . שורפין תרומה טהורה משנה פ"א מ"ו-מ"ז / תוספתא פ"א ה"ה-ה"ו ( עמ' 111 ( 142-141 סימן ד . כל שעה שהוא מותר לאכול משנה פ "ב מ"א / תוספתא פ"א ה"ז ( עמ' 134 ( 142 סימן ה . חמץ של נכרי משנה פ"ב מ"ב / תוספתא פ"א הי"ב ( עמ' ( 144 וה"ח ( עמ' 156 ( 142 סימן ו . נכרי שהלווה משנה פ"ב מ"ג / תוספתא פ"ב ה"ט-ה"י ( עמ' 168 ( 146 סימן ז . דמי עצים משנה פ"ב מ"ד / תוספתא פ"א ה"י ( עמ' 187 ( 143 נספח : רבי יוסי הגלילי — חמץ מותר בהנאה 212 סימן ח . מעשר שני בירושלים משנה פ"ב מ"ה / תוספתא פ"ב הי"ח ( עמ' 219 ( 148 סימן ט . לא כמושק משנה פ"ב מ"ו / תוספתא פ"ב הכ"א ( עמ' 230 ( 150-149 סימן י . קטפרס ואשבוק משנה פ"ב מ"ח / תוספתא פ"ג ה"ו-ה"ז ( עמ' 249 ( 152 סימן יא . וכן לענין הטומאה משנה פ"ג מ"ב / תוספתא פ"ג ה"א ( עמ' 254 ( 150 נספח : שיטתו של הריץ אפשטיין 263 סימן יב . הפרשת חלה בטומאה ביום טוב של פסח משנה פ"ג מ"ג / תוספתא פ"ג ה"ז ( עמ' 275 ( 152 סימן יג . שלוש נשים משנה פ"ג מ"ד / תוספתא פ"ג ה"ח ( עמ' 289 ( 153

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר