ג. מיכה — הנביא ופועלו

עמוד:13

ד . הרקע ההיסטורי של נבואות מיכה המסורת המשתקפת בכותרת הספר קובעת את זמן פעילותו של מיכה בימי יותם , אחז וחזקיהו מלכי יהודה , דהיינו בפרק זמן של למעלה מחמישים שנה , שעיקרו המחצית השנייה של המאה השמינית לפה"ס . בימי יותם 743-758 ) לפה"ס , ( שהיה פעיל בתהליכים המדיניים בימי אביו ( מלכים ב טו , ה ) ושימש מעין co-regent 7 סיכום רחב יותר על התקופה ראה מלמט-אפעל , ההיסטוריה , עמ' . 129-115 תוך ויכוח עם הנביאים המתנגדים לו מודיע מיכה את מהות נבואתו ואת מקורה : " ואולם אנכי מלאתי כח את רוח ה' ומשפט וגבורה , להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו" ( ג , ח . ( כלומר : עיקר תפקידו הוא להוכיח את העם על חטאיו . בנבואותיו הוא מגנה את חטאי השכבה השלטת ( ראה להלן ) ומציג את העצמה הכלכלית והמדינית של הבירות , שומרון וירושלים , כשורש החטא . אף חטא העבודה הזרה מוזכר בנבואותיו ( א , ז ; ה , יא-יג ; ואולי במרומז גם בפרק ו , א-ח — ראה בפירוש לנבואה זו . ( מדברים הבאים בספר ירמיה יש ללמוד , כי בני הדור חשבו שירושלים ניצלה מידי הכובש האשורי מכוח השפעת נבואת מיכה על המלך חזקיהו , שחזר בתשובה : " מיכה המורשתי היה נבא בימי חזקיהו מלך יהודה , ויאמר אל כל עם יהודה לאמר י כה אמר ה' צבאות : ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער . ההמת המתהו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה , הלא ירא את ה' וןחל את פני ה' וינחם ה' אל הרעה אשר דבר עליהם " ... ( ירמיה כו , יח-יט . ( על פי בעל דברי הימים , בתחילת מלכותו 727 ) לפה"ס , ( כבר בחודש הראשון , החל חזקיהו בטיהור המקדש , בביטול מקומות הפולחן מחוץ לירושלים ובחיזוק מעמד הכוהנים בבירה ( דברי הימים ב כט , ג . ( תיקוני חזקיהו התפשטו גם מחוץ לגבולות יהודה . מכוחם גבר כנראה הביטחון בעם , כי ה' לא יניח לרעה לבוא עליהם , שכן כבר הם אינם חוטאים כלפיו . מיכה מרבה לצאת נגד תופעת העוול החברתי , שהתפשט בתחומים רבים של חיי החברה ביהודה . פעילותו בתחום זה הרבתה לו מתנגדים ושונאים , ולעיתים היה אף נתון בסכנת מוות , כפי שניתן ללמוד מהאזכור שבדברי הסניגורים במשפט ירמיהו ( כו , יח-יט , ( אלא שמיכה נחלץ ממנה ( ראה בסיכום לנבואה מס' , 8 ושם בהערה . ( 22 שלא כבדברי ישעיהו בן דורו , אין אנו מוצאים בספר מיכה נבואות העוסקות במישרין ובמפורש במדיניות החוץ של יהודה . אולם חרף העובדה שמיכה לא עסק בנושא זה , הוא חזה מראש את תוצאות המהלכים המדיניים של מלך יהודה : חורבן שומרון ( א , ו ) והאסון שיגיע ליהודה ולירושלים ( א , ח-ט , י-יב , יג-טו . ( על יחסו לעתידה הקרוב והרחוק של יהודה ועל ויכוחיו בנושא זה עם מתנגדיו — ראה דיונינו בפרקים ד-ה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר