פרק 1 מטרות הענישה

עמוד:14

בעיות נפשיות . ומכאן הועבר הדגש לשיקולי שיקום ומניעה בענישה . אם אין תועלת בהרתעה , משום שהעבריינים אינם מסוגלים לחדול בעצמם מדרך הפשע , הרי יש לעזור להם , לרפאמ , לחנכם , לשקמם ולהעלותם על הדרך הישרה . לכן נחשב שיקול השיקום כשיקול החשוב ביותר זה כמאה שנים . לעבריינים שסברו שאין כל אפשרות לשקמם , מטרת העונש היא מניעתם מלעבור עבירות נוספות על ידי כליאתם לתקופה ממושכת . שיקול השיקום נראה צודק ומבטיח ; היתה אמונה רבה באפשרות לשקם עבריינים . להשגת מטרה זו נעשו רפורמות מרובות בדרכי הענישה . נערכו מחקרים זנסיונות כדי למצוא דרכים להבחין בין עבריינים שונים , ופותחו שיטות שיקום שונות . האמצעים שעמדו לרשות השופט גוונו , וכמה מהם לא היו עונשיים . כן הורחב שיקול הדעת של השופטים בקביעת העונש . מלת המפתח היתה : אינדיבידואליואציה של העונש — התאמת העונש לעבריין ולא לעבירה . זרם זה עדיין רווח מאוד בספרות , בפסיקה ובחקיקה . אך לאחרונה חלה אכזבה , וניכרת נסיגה מן האמונה בשיקום . תכניות השיקום השונות לא הצליחו . ועבריינים רבים מדי שבו לחטוא . יתר על כן עדיין לא נמצאה הדרך לדעת את מי ניתן לשקם , ומהי דרך השיקום הנכונה לכל אחד . מאידך גיסא , שיקולי השיקום , ועמם האינדיבידואליזאציה של הענישה , גרמו אי שוויון בין עבריינים . עבריינים שעברו אותה עבירה נענשו בעונשים שונים — חלקם בעונשים "קלים" ומשקמים , ומהם במאסרים ארוכים . לעתים נומקו גם אלה כמכוונים לשקמם בבית הסוהר . אילו היה השיקום מצליח , אפשר היה להצדיק אי שוויון זה , או לפחות להשלים עמו , אך על רקע אי ההצלחה בשיקום קמו עוררים עליו . אין גם להסכים לכליאת עבריינים לשנים ארוכות לצורכי שיקום , כאשר המטרה אינה מושגת . ולכן , נשמעו לאחרונה קולות הטוענים , שאם כי אין לוותר על הנסיונות לשקם עבריינים , אין להיתלות בשיקום כבמטרת העונש וכגורם הקובע את אורכו וצורתו : ראה , למשל A . von Hirsch , Doing Justice , The Choice of Punishment ( 1976 ) . Rev . 1161 ( 1974 ); Morris , The Future of Imprisonment ( 1974 ); N . Morris , The Future of Imprisonment , 72 Mich . L . : השווה גם . 1164-1173 ( 1974 ) N . Morris , The Future of Imprisonment , 72 Mich . L . Rev . 1161 , J . Andenaes , Punishment and Deterrence 152-172 ( 1974 ) : לדעת פון הירש , אין להצדיק את אי השוויון , אפילו היה השיקום מצליח . ראה הע' 4 לעיל , בעמ' . 18 , 12

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר