תוכן הענינים

עמוד:10

ב . הפרת התנאי והפעלת המאסר . 1 94 מועד הפעלת המאסר . 2 94 סמכות השופט להאריך את תקופת התנאי . 3 97 הפעלת מאסר על תנאי שהוטל על ידי בית דין צבאי . 4 110 צבירת עונשים 114 ג . מאסר על תנאי בתוספת צו מבחן 115 ד . נאשם שעמד בהצלחה במאסר על תנאי 126 ה . ערעור 128 פרק : 5 המאסר על תנאי באנגליה 130 א . התפתחותו של המאסר על תנאי באנגליה 130 ב . הטלת המאסר על תנאי 134 ג . הפעלת המאסר על תנאי 140 ד . מאסר על תנאי בתוספת צו פיקוח 149 פרק : 6 המאסר על תנאי בארצות הברית 155 נספח : 'א הוראות החוק הישראלי בקשר למאסר על תנאי 163 א . חוק העונשין , 163 1977—ז"תשל ב , פקודת המבחן [ נוסח חדש , [ 165 1969—ט"תשכ נספח : 'ב מקורות רקע לחוק הישראלי בקשר למאסר על תנאי 167 א . הצעת חוק לתיקון דיני העונשין ( דרכי ענישה , ( 167 1953—ד"תשי ב . חוק לתיקון דיני העונשין ( דרכי ענישה , ( 167 1954—ד"תשי ג . הצעת חוק לתיקון דיני העונשין ( דרכי ענישה , ( ( תיקון , ( 168 1962—ב"תשכ ביבליוגרפיה 170 מפתח לחקיקה הישראלית 176

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר