א. משפט לתיקון היחיד

עמוד:11

א . משפט לתיקון היחיד המשפט הוא מערכת כללים המסדרים את היחסים שבין אדם לחברו בחברה , והוא נתון בידי השליטים לכפותו על בני אדם , על ידי בתי המשפט והממונים על כך , ובכך להשליט בציבור שלום וסדר , שוויון וצדק . ובדרך כלל רק הממונים על שמירת השלום והסדר בקיאים בכללים אלה . המיוחד במשפט של התלמוד שהוא מלמד את האדם היחיד לנהוג בדרכי המשפט לטובתו שלו , כלומר לתיקון עצמו ולשלמות נפשו — כיצד עליו לנהוג כדרך שבוראו נתכוון שינהג ; ואין תכלית משפט זה תיקון החברה ושמירת שלום הציבור , כדי שהיחיד יוכל לחיות בחברה חיים קלים יותר , אף על פי שתכלית זו גם היא כלולה בהתנהגותו של האדם השלם , כדרך שאמרו האמוראים ( גיטין נט ע"ב : ( " כל התורה כולה נמי מפני דרכי . "שלום וכן אין המשפט בא לתועלת הציבור , החברה , האומה או הממלכה , ותכליותיהם . כגון , מצוות הצדקה אין תכליתה לעשות ציבור בלי עניים וצורכיהם , ציבור של בני אדם שווים החיים ביניהם בשלום , אלא תכליתה ללמד את היחיד כיצד ואימתי ליתן צדקה כדי לזכות לעצמו מעשה טוב , כעשיית שאר המצוות . שכן , אדם בן חורין צריך שיידע כיצד עליו לנהוג בחייו , בשוכבו ובקומו ובלכתו בדרך , בביתו ובשוק , בעניינים השכיחים בכל יום ובעניינים נדירים , כיצד עליו לשקול מאורעות שהוא רואה וכיצד לידע מה ראוי לו לעשות , למה ראוי לו להתקרב וממה ראוי לו להתרחק , דברים אלה אינו יכול ללמוד ממנהיגי הדור ומשליטי החברה , משום שאף הם אינם אלא בני אדם בני דורו כמותו ואינם יודעים בעצמם באמת מהו הדבר שראוי לעשותו ומהו הדבר שאין ראוי לעשותו . לפיכך באה התורה ולימדה דבר זה לכל יחיד ויחיד , כדרך שאמרו תוספות בעניין אחד ( שבועות כב ע"ב , ד"ה איבעית : ( " יש דברים שאין הסברא פשוטה כל כך וצריך הפסוק להשמיענו . "הסברא ומעתה הדבר שיש לעשותו נתון בידו ובאחריותו של היחיד , ואין הוא יכול לתלות את חטאיו ושגגותיו במנהיגיו , כדרך שעבד המשועבד לרבו יכול לעשות ' . הבדל זה בין המשפט בתלמוד לבין משפט אחר עולה גם מתוך כך , שהמשפט בתלמוד הוא חלק ממערכת מצוות שציוותה התורה כל אדם מישראל בענייני אמונה 1 עיין גם : ש' אלבק , "עשרת הדיברות ועיקרי trmn , "האמונה עשרת הדיברות בראי הדורות ( ערך ב"צ סגל , ( ירושלים תשמ"ו , סעיפים יא-יב , עמי . 221-217 פרק ראשון טיבו של המשפט בתלמוד

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר