הקדמה

עמוד:8

לזה ומתאימים זה לזה . לאחר שדברים אלה ייחקרו ויתבררו יהא אפשר לבאר את תולדותיה של ההלכה כולה — תולדות עיקריה , יסודותיה והלכותיה לתקופותיה — מימי המקרא והתלמוד עד ימי הראשונים והאחרונים בספרד ואשכנז . ויהא אפשר להבין את ההלכה ותולדותיה בכללותה . משום כך הספר שלפנינו אינו אלא המבוא למשפט בתלמוד בלבד . ואף ממנו לא נכללו במבוא זה דיני האישות ( קידושין ונישואין , גירושין וגיטץ , ( וכן דיני אבות ובנים , לפי שעקרונותיהם וטעמי הלכותיהם מיוסדים על דינים שנתבארו בפרקי ספר זה : הדינים הנוגעים לקידושין וגירושין עולים מתוך דיני עשיית זכויות וביטולן המתבארים בפרק הרביעי , הזכויות שבין בעל ואשתו מתבארות מתוך מה שמובא בפרק השלישי , ודיני אבות ובנים ואפוטרופסים מתבארים מתוך דיני השליחות שבפרק הרביעי . אבל המיוחד שבדינים אלה של אישות ובעקרונותיהם הוא ענייני איסור והיתר הכרוכים בהם , ואלה אין מקומם בדיונים על משפט ועל מצוות שבין אדם לחברו . כמו כן לא נתבארו כאן יסודות העבירות השונות שבמצוות לא תעשה ועשה , לפי שעניינם מתבאר גם הוא במצוות שבין אדם למקום , ולא במצוות שבין אדם לחברו , ונתבארו רק היסודות הכלולים בכל העבירות , לפי שדבר זה נוגע גם בעניינים שבין אדם לחברו . המובא בספר זה מיוסד בעיקרו על מסקנות המחקרים בדיני התלמוד שנתפרסמו בששת ספרי על דיני התלמוד , ובהם הרחבתי בראיות ובביאור פרטי ההלכות , במשא ומתן בסוגיות התלמוד ובמפרשיו , ובדברי הפוסקים , ולפיכך לא הובאו הדברים כאן , והמעיין ימצא שם את הראיות והנימוקים למסקנות כאן . ששת הספרים הם : א . פשר דיני הנזיקין בתלמוד , תל אביב תשכ"ה . ב . דיני הממונות בתלמוד , תל אביב תשל"ו . ג . בתי הדין בימי התלמוד , רמת גן תשמ"א . ד . הראיות בדיני התלמוד , רמת גן תשמ"ז . ה . יסודות בדיני הממונות בתלמוד , רמת גן תשנ"ד . ו . יסודות העבירה בדיני התלמוד , רמת גן תשנ"ז . הפרק השני של הספר שלפנינו מיוסד על ספרי מהר"ח אלבק , מבוא למשנה , תשי"ט , ומבוא לתלמודים , תשכ"ט . מאז פרסומם של כל הספרים הללו , פורסמו מחקרים וספרים על נושאים אלה שרובם השערות שלא נראו בעיני , וראוי יותר לסמוך על ראיות ולא על הנחות ואומדנות , שרובן אינן מיישבות את הסתירות , אינן פותרות את הבעיות , ואינן נותנות נימוקים וטעמים לעובדות שהן באות לבאר . אציין כאן מראי מקומות לספרים הנזכרים למעלה על פי הסעיפים בספר שלפנינו . פרק ראשון : סעיף ראשון : בתי הדין , פרקים ב-ד ; יסודות , הקדמה ; פרק ב ; סעיף שני : מבוא למשנה , פרק א ; סוף פרק ו ? סעיף שלישי : פשר , מבוא ; דיני הממונות , פרק א ; בתי הדין , פרק C ; יסודות , פרק ב ; סעיף רביעי : בתי הדין , פרקים א-יד ; יסודות , פרק ב ; סעיף חמישי : דיני הממונות , פרק יד סעיף ה ; סעיף שישי : יסודות , פרק אי , סעיף שביעי : יסודות , פרק ג . פרק שני : סעיף ראשון : מבוא למשנה , פרקים ד-ו ; סעיף שני : מבוא לתלמודים , פרקים ד-ה ; סעיף שלישי : מבוא לתלמודים , פרק אי , פרקים ז-י ; מהר"ח אלבק , מבוא לבראשית רבא , תרצ"א , פרק ה סעיף י ; סעיף רביעי : מבוא

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר