דברי הקדמה

עמוד:12

שתי גישות יסוד מוכרות בהוראת הקריאה ו הגישה המתחילה במלה השלמה ( או במלים שלמות ) או במשפט והגישה המתחילה מן האות היחידה ומן התנועה . לעתים משתמשים לגביהן במונחים "אנליטי" , "סינתטי"ו לאמור : 0 בגישה אנליטית מתכוונים בדרךכלל להוראת הקריאה שבה מלמדים בשלב הראשון תבניות שלמות ( מלים , משפטים וכדומה , ( ובשלב ה שני מלמדים לפרקן ולנתחן , "לעשות אנליזה" של תבניות אלו למרכיביהן : משפטים למלים , מלים להברות ולצירופים , צירופים לאותיות ולתנועות וכדומה . 0 בגישה סינתטית מתכוונים בדרך כלל להוראת הקריאה שבה מלמדים בשלב הראשון מרכיבי יסוד יחידים ( אותיות , תנועות , צירופים או הגייתם , ( ובשלב השני מלמדים לחברם ולצרפם , "לעשות סינתיזה" של מרכיבים אלה לתבניות שלמות : אותיות ותנועות לצירופים ולהברות , הברות למלים , מלים למשפטים וכדומה . בדורות אחרונים נאבקות שתי הגישות ביניהן על ההגמוניה , על התואר של "הגישה הטובה ביותר" או "הנכונה . "ביותר לשם ביצור מעמדן יצרו ( ויוצרים ) הדוגלים בכל אחת משתי האסכולות מגוון שיטות להוראת הקריאה ( להלן "שיטות ( "קריאה המבוססות על גישתם המועדפת ; אם על ידי תוספת שלבים מסוימים או השמטתם דווקא , ואם על ידי גיוון ושכלול של אמצעי הוראה שונים . כמו כן מנסים להוכיח את העדיפות של האחת על השנייה באמצעות מדידת הישגים בטכניקות מודרניות ; אלא שעד כה לא הגיעו לתוצאות משמעותיות — למרות שעמדו לרשות החוקרים , בארצות אנגלו סכסיות בעיקר , ידע מקצועי ומחקרי ברמה גבוהה וכן המשאבים הכספיים הדרושים לביצוע המחקרים . מצב זה של חוסר בהירות נוצר בעיקר בשל שלוש סיבות י 0 בשל המינוח הקשור לקריאה , המתחלף ומסתעף מתקופה לתקופה ( ראה נספח , ( 1 המקשה על ההשוואה ועל המחקר ; 0 בשל ראיית שיטה להוראת הקריאה כדבר סטאטי כאילו היא מנותקת מתקופתה ומרקעה החינוכי בהם היא מופעלת 0-, בשל מיון שיטות הקריאה , כמעט בלעדית , על פי שני התכחינים , האנאליטי והסינתטי . לאור האמור לעיל בנוי הספר במערך המנטרל את הבעיות הנזכרות במידה האפשרית : מבחינה התפתחותית הוא ערוך על פי סדר כרונולוגי רצוף מתקופה לתקופה : 0 ? תקופת החדרים במאה הי"ט , שבה שלטו שיטות הא"ב האשכנזית , הספרדית והתימנית , השונות זו מזו מהבחינה הלשונית והדידאקטית ; 0 תקופת "עברית , "בעברית שבה התפתחו השיטות הקוליות בזיקה לעברית המתחדשת המדוברת ; o תקופת הזרמים החינוכיים שבה התפתחו השיטות בשלושה מעגלים — השיטות " , "המקובצות הגלובאליות והאנאליטיות בזיקה לתוכנית הלימודים משנת תרפ"ג ;

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר