תוכן העניינים

עמוד:8

פרק שישה עשו : גלגוליו של מנהג קבלי 356 פרק .-שבעה עשר צדקה — המצוה למן קבלת צפת ואילך 383 פרק שמונה עשר : שיחות חולין בבית כנסת — מציאות ומאבק 401 פרק תשעה עשר : ברכות נדירות בין ברכות השחר 436 פרק עשרים : ברכת "הנותן ליעף כדו" 446 פרק עשרים ואחד : ברכת "מגביה שפלים" — ברכה שנשתכחה 464 פרק עשרים ושניים : נפילת אפיים 474 פרק עשרים ושלושה : אכילת דגים בשבת — טעמים ופשריהם 486 פרק עשרים וארבעה : השיר "בר יוחאי" 507 פרק עשרים וחמישה : מאימתי קורץ את "כגונא" בערבית ? 532 פרק עשרים ושישה : תיקון ערב ראש חודש 537 פרק עשרים ושבעה : תיקון שובבי"ם 567 פרק עשרים ושמונה : תיקון ליל שבועות 595 פרק עשרים ותשעה : אגידת ארבעת המינים 613 פרק שלושים : לנוסח "ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה" 619 פרק שלושים ואחד : נוסח קדום של "עלינו לשבח" 627 קיצורים ביבליוגרפיים 631 מפתחות 635 א . מפתח האישים 635 ב . מפתח כתבי היד 655 ג . מפתח החיבורים 660 ד . מפתח העניינים 681 מראי מקום המאמרים שפורסמו בעבר 685

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר