על 'הפרסים'

עמוד:11

נאלץ יוצרה לעיתים קרובות לבכר הרגעי והחולף על פני הקיים והנצחי . וכן מהמפורסמות הוא , שבייחוד עלול לבוא לידי תקלה וכשלון משורר , השר על נצחון , שבני עמו זכו בו מקרוב , וכל שכן משורר , השר על נצחון , אשר הושג מקרוב במערכה , שבה נשתתף . זה האחרון , המשורר הקומ באטאנט , נתקל באבני נגף לרוב - ורק לעיתים רחוקות עולה בידו להיחלץ ממצרי נושאו ולזכות גם בנצחון אמנותי . אין ספק , כי איסכילוס היטיב לראות , בגשתו ליצירת 'הפרסים , ' את סכנות הנושא . אך הוא גמר אומר לגבור על הקשיים ולהציב מצבה ראויה לניסים , שנעשולבני עמובמלחמותיהם עם הפרסים-וחפצוזה עלה בידו . נכנס בשלום ובשלום יצא-ונצחונו זה בפרדס היצירה היה מנצחונותיו האמנותיים המפוארים . באיזו דרכים הגיע לכך , יוסבר בזה בקצרה . בעל 'הפרסים' לא ראה את מפלות צבאות פרס במערכות מאראתון , סאלאמיס ופלאטאיאי כפרי גבורת היוונים או כפרי תבונתם וטכסיסיהם . לדעתו , לא בדרך הטבע הוכו המחנות הגדולים של הממלכה הפרסית האדירה על ידי צבא אומה קטנה . ניסים גדולים היו שם . מן השמים נלחמו ליוונים . הואיל והפרסים עברו על גזירת הגורל בעלותם על יוון , והואיל וחיללו מקדשים וניתצו מזבחות ושיברו מצבות , ניתכה עליהם חמת האלים ופארם היה לאפר . כתמי 9 טוקלס , אשר הכריז בנאום , שנשא לאחר קרב סאלאמיס , כי לא היוונים נחלו הנצחון , אלא האלים בכבודם ובעצמם - * איסכילוס הטעים וחזר והטעים , שלא בידי אדם הוכו הפרסים . וכך נעתקה היצירה מהחולף אל הקיים , מהרגעי-לספירה ניסית , הירו אית , מיתית . זאת ועוד אחרת : גם בקביעת מקום העלילה בפרס היה משום העתקה מהרגיל אל ההירואי ואל הטראגי . שכן יבין כל מבין , כי אוירת ארץ המנוצחים טובה לטראגדיה אקטואלית מאוירת ארץ המנצחים . לדברי פ . ו . הארש , זכו פריניכוס ואיסכילוס בשני יתרונות בתארם את פרשת סאלאמיס מנקודת ראות פרסית : 'השיגו אוירה טראגית וניצלו מעזות פנים ומהתנשאות * . ' ומכיון שמגמתו של המשורר היתה להיחלץ מהרגעי ומהרגיל ומהקרוב , לא ניקבו יוונים בשמות . בתיאור מערכת סאלאמיס נזכרה התחבולה , שלה נזקק תמיסטוקלס , כדי לאלץ את היוונים להילחם על יד האי , אך שמו של 4 ראה בספרו של הרודוטוס , 5 Philip Whaley Harsh , A Handbook of Classical Drama , 1944 , p . 46 109 , viii

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר