מבוא

עמוד:11

ב . חקר המוח , אינטליגנציות מרובות ושונות בין אישית . שינויים חשובים בחקר המוח ובאיתור רשתות מסתעפות של תפקודים מתמחים באזורים רבים במוח הצביעו על כך , שתפקודים אלה אינם ממוקמים בהכרח במקום מוגדר אחד , וכי למוח מוקדי תפקוד רבים המקושרים זה לזה ( דמסיו , . ( 1998 גם מחקר האינטליגנציות המרובות ( גרדנר , , ( 1995 שזכה במיוחד להכרה בקרב אנשים בתחום החינוך , תרם להרחבת התפיסה , שמן הראוי לבחון טוב יותר את ההבדלים האינדיווידואליים שבין תלמידים בכישורים וביכולות . ההכרה שיש הכרח להעמיק את ההבנה לגבי איתור של מוקדי חוזק ותורפה בתפקודי הקוגניציה גברה , וכן גברה ההכרה בחשיבות זיהויין של אסטרטגיות התמודדות המסייעות לתלמידים שונים לבטא את עצמם בדרכים שונות ובמגוון תחומי חיים במטרה לאפשר להם למצות את הפוטנציאל הטמון בהם . ( 1998 Marshall , ) ג . אינטראקציה חברתית ותיווך שפתי ( סמיוטי . ( ההתוודעות למחקריו של ויגוצקי ( Vygotsky , 1978 ) בשלהי שנות ה70- ולחשיבות האינטראקציה החברתית בלמידה שימשה מנוף לגישות המדגישות את תרומת המורה והעמיתים להרחבת תהליכי המשגה ואסטרטגיות פעולה של הפרט . התברר שלתהליכי תיווך משמעותיים של מורה ושל עמית יש תרומה רבה להעלאת הפרט לרמה תפקודית גבוהה יותר בהשוואה לרמה שאליה הוא עשוי להגיע בעת שהוא מתמודד באופן עצמאי עם פתרון של בעיה ד . ( Brown & Campione , 1998 Zone of Proximal Development לכן , כיום מוקדשת תשומת לב רבה לא רק למשתנים אישיים , אלא גם למשתנים חברתיים-קונטקסטואליים-תרבותיים המצויים בסביבתו של הלומד , במשפחתו או בקהילה שבה הוא חי . משתנים אלה ממלאים תפקיד בפיתוח ההנעה של הלומד וביצירת תנאי תמיכה במהלך הלמידה . ( Jeckson et al ., 2000 ) גם במסגרת המחקר שהתפתח בשנים האחרונות בתחום חקר הלמידה בכיתה החלו לצמוח תובנות חדשות לגבי הפוטנציאל הטמון בעמיתים שבכיתה כמרכיב העשוי לתפקד כקהילת לומדים . ( 2000 ; Shulman , 1997 , Calderwood ) בקהילת לומדים מעין זו עשויים להתהוות מטרות וערכים משותפים התורמים לפיתוח זהות משותפת , וזאת בתנאי שהמורה והתלמידים נותנים משקל רב לקיומה של קהילת הלומדים . בקהילה כזו באים לידי ביטוי היכולות והתרומות הייחודיות של כל פרט , ואסטרטגיות פעולה משותפות תורמות להפריה הדדית . כמו כן , היא מתאפיינת בעבודת צוות ובכך שיש בה תהליכים ומנגנונים לקבלת החלטות דמוקרטיות . אלו מאפשרים ליישם את האסטרטגיות השונות לשם מימוש המטרות המשותפות . בקהילת הלומדים גם מתפתחים מנגנוני בקרה וניתנים משובים של המורה ושל עמיתים לצורך

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר