פרק ראשון: עידון והפנמה - מן הנבואה הקדומה אל נבואת הכתב

עמוד:13

דבר תיווצר הרמוניה אידאלית בין האדם והטבע . הוא שאמר הנביא.- "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא" ( ישעיה ל , כו . ( וראו פסוק זה בהקשר שלו , ובמיוחד פסוקים כא-כו , וכן הפסוק "בורא ניב שפתים , שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו" ( ישעיה נז , יט . ( לס > כומ : הקלקלות ותיקוניהן מתוארים בתחומים השונים , אך ה"חולי" וריפויו מתמקדים בעיקר כתחום המדיני , ובתחום זה חל המפנה העיקרי עם המעבר לנבואת הכתב . אפשר להניח כי המפנה חל בעיקר בשל שינוי גישתו של הנביא כלפי עניינים מדיניים . איש האלוהים הקדום היה מעורב מאוד בפעילות פוליטית אקטיבית ואף אלימה : הוא משח מלכים בסתר והתווה לא רק את יעדיהם החברתיים והדתיים כי אם גם את יעדיהם המדיניים ( ראו שמואל א י ; טז , בייחוד פסוקים יג-יד ; מלכים א א , יא-יד , כב-כז ; יא , כט-לט ; יט , טו-יח ; מלכים ב ח , ז-יג ; ט , א-ג , ד-י . ( אולם אצל נביאי הכתב אין גילויים של פעילות אקטיבית בעלת אופי מדיני ( מקובל להניח ש '' משבר יהוא , " כלומר האכזבה שנחלה התנועה הנבואית בעקבות עלייתו של יהוא בן נמשי לשלטון , הוא שגרם למפנה זה . רמז לכך אנו מוצאים בהושע א , ד-ה . ( אמנם הנביאים מייעצים למלכים כיצד לנהוג וממליצים להם אילו החלטות מדיניות לקבל , אך אין הם נוקטים עוד צעדים מעשיים כפי שנקטו אנשי האלוהים הקדומים , ובעיקר הולכת ומתחזקת אצלם בעקיבות רבה המגמה להכתיב כל שיקול פוליטי על פי האמונה . תפיסה זו מצויה בדברי הושע שהובאו לעיל ובאחרים ( הושע א , c ד , ד-י ; ח , ד , חט ועוד , ( אך היא בולטת במיוחד בדברי ישעיהו , שבהם מתגלה תפיסה דתית-פוליטית ( או כהגדרת בובר , "תיאופוליטית ( " עקיבה ביותר . . 1 לעיון ולהעמקה , הלומדים יקראו את מאמרו של מ' ויינפלד , "צמיחת הנבואה הקלאסית , " פרקי מבוא למקרא , ירושלים תש"ל ( אקדמון , פנימי , ( עמ' . 15-1 . 2 כהכנה לנושא הייחודי של יחס הנבואה לנושאים מדיניים ( שיידון בפרקים הבאים , ( מומלץ לקרוא את הכתובים הבאים : ישעיה ז ( תוך שימת לב מיוחדת לפסוקים גד , ח , א-טו ;( ט ; ל , טו . רצוי לקרוא מבואות לכתובים אלה על פי הביבליוגרפיה המומלצת , ולסכם בדיון את עקרונות גישתו של ישעיהו לנושאים מדיניים . עוד לעניין משמעותו של "הריפוי" ולתהליך ההפנמה שחל בתחום זה כדאי לבדוק את הכתובים הבאים בהקשריהם : ירמיה ו , יד ; ח , יא ; ח , כב ; הושע יא , ג ; מלאכי ג , כ .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר