תוכן עניינים

עמוד:5

JW ~\ yw : סוגיות מרכזיות בחינוך מבוא 271 . 10 מ 0 גשי ועדת היגוי : מבט מבעד לעדשת תאוריית המורכבות / 273 I'f ldlM 7 ) jf 'lCI VlCNlBh'N . 11 ניהול בית 90 ר כקריירה שנייה : המקרה של קציני צה"ל ( מיל ( . שעשו הסבה מסיקוד לניהול במערכת החינוך / לי / ך > 306 f 1 p ! 3 o"nn . 12 בין שני עולמות : מיצוב לשוני בשיח נרטיבי של עולות מרוסיה / > 8 ר > ת $ ו 00 ר 0 ר . 13 332 ? fidj' 0 07 e / (! מאסי'ני זיכרונות של אירועים אלימים בבית ר 90 , ר / 356 .... ejo ?/? . 14 השיעור כאירוע דיבור א ' 0- מטרי : מבט על'מבנה ההשתתפות ' בכיתה הישראלית / 0 \ € תר / ל - ' ? ל nmnni niDnn . 15 385 npf ip-pif o njeiei 0 ^ של תלת-לשונ'ות / 418 oj obo njs אפילוג / 450 / "Oef ilc n'fsi d 131001 p nn > s תיאור כותבי הסרק'ם 452

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר