הוראה מותאמת מהי?

עמוד:12

הוואה מותאמת מהי ? ההוראה המותאמת היא גישה חינוכית , המכירה בקיומה של שונות בין בני האדם , והמאמינה שתפקידו של בית הספר להיענות לשונות זו תוך התאמת הסביבה הלימודית לצורכי הלומדים ולדרישות תכנית הלימודים . גישה חינוכית זו גורסת , כי יש להעמיד את התלמיד במרכז התהליך הלימודי , לאפשר לו קצב למידה והתפתחות המותאמים לו עצמו , להציב בפניו מטרות לימודיות , חברתיות ואישיות ההולמות את יכולתו , נטיותיו וצרכיו , תוך שיתופו בתהליך , והבטחת קידומו כיחיד וכחבר בקבוצה . כל אלה בהתייחסות למטרות הלימודיות והחינוכיות של בית הספר והחברה . לתלמיד אפיונים קוגניטיביים וריגושיים ייחודיים לו עצמו , אך יש לו גם צרכים וחובות כחבר בקבוצה . אפשר לכאורה לחשוב , כי קיימת סתירה בין טיפוח היחיד לבין היענות לצורכי החברה . הגישה החינוכית החברתית הומניסטית , המכירה בזכות קיומה של שונות בין בני אדם טוענת , שההכרה בזכותו של היחיד להיות שונה מאחרים אינה עומדת בניגוד לתפקודו החברתי . יתר על כן , טיפוח היחיד והאוטונומיה שלו , וההכרה בייחודם של אחרים , תורמים לא רק ליחיד עצמו אלא גם ליצירת חברה בריאה : "בתפיסת האינדיבידואציה כתהליך היסטורי , שבו הולכת ומתרחבת מודעותו והווייתו העצמית של היחיד , נעוץ ההסבר של משמעותה החברתית . האינדיבידואציה היא תהליך של גיבוש אישיותם של יחידים , שבלעדיו אין התאגדותם בבחינת חברה אלא בבחינת עדר . כל דרך המונעת את האינדיבידואציה פוגעת לא רק ביחיד אלא גם בחברתו , כיוון שחברה המורכבת מיחידים שהתפתחותם נפגמה , תהיה לעולם חברה פגומה " ( לם , 980 ו , עמ ' . ( 40 העיקרון המנחה את יישומה של ההוראה המותאמת בבית הספר הוא איפוא התאמה בין הפרט הלומד , שהוא חלק מקבוצה , לבין הסביבה הלימודית , על מנת ליצור שינוי במצב העכשווי של הלומד ( חן ואחרים . ( Corno & Snow , 1986 ; 1975 כדי להשיג התאמה זו , מופעלת אסטרטגיית הוראה דיפרנציאלית , הכוללת שימוש במגוון רחב של טכניקות , שיטות ואמצעי הוראה , והמערך הארגוני הבית ספרי עובר התאמה לצרכים הלימודיים והחברתיים של הפרט והקבוצה ( חן ואחרים , ; 1975 כהן , . ( 1990 הגישה מניחה , שהאסטרטגיה הדיפרנציאלית יעילה ומשמעותית אם היא מתנהלת בגישה מערכתית , שבה בית הספר הוא היחידה המרכזית לשינוי . מטרות ההוראה המותאמת מטרותיה של ההוראה המותאמת מתמקדות בקידום ובטיפוח התלמידים בשלושה תחומים מרכזיים : הקוגניטיבי , האישי והחברתי . בתחום הקוגניטיבי חותרת הגישה לקידום ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים , תוך התייחסות למטרות תכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות , ותוך הבחנה בין מטרות בסיס משותפות לכלל התלמידים ובין מטרות אחרות , שונות , לתלמידים השונים . קידום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר