הכיתה ההטרוגנית וההוראה המותאמת

עמוד:11

מיפוי הגורמים מלמד , כי כיתה , העשויה להיות מוגדרת כהומוגנית על פי קריטריון של ידע , או של יכולת למידה , יכולה להיות הטרוגנית על פי מאפיינים אחרים . כך , למשל , כיתה המגלה הומוגניות מבחינת הרצונות והנטיות האישיות של תלמידיה , כגון - לימוד אמנות מתוך בחירה אישית , יכולה להיות הטרוגנית מכל בחינה אפשרית אחרת : סגנונות למידה , קצב למידה , סגנון חשיבה וכדומה . או כיתה שהוגדרה כהומוגנית בסגנון למידתה , יכולה להיות הטרוגנית במשתנים כגון יכולת למידה אישית , מיומנויות חברתיות , נטיות אישיות , וכדומה . יתר על כן , כל ילד עשוי להגיע להישגים שונים במקצועות שונים , או בתנאי למידה שונים , והפער בין הישגיו יכול להיות גדול . קצב ההתקדמות בלימודים של אותו ילד עצמו במקצועות השונים , עשוי אף הוא להיות שונה . אכן נמצא , כי ילדים מתקשים מאוד , מחד גיסא , ותלמידים מצטיינים ביותר , מאידך גיסא , עשויים לגלות שונות קיצונית ביותר בהישגיהם במקצועות השונים ( חן , . ( 1989 הסביבה הלימודית תורמת אף היא להטרוגניות הכיתה . שכן משתנים רבים ( הכוללים , בנוסף לסביבה הפיסית , גם מרכיבים כגון : זמן , משאבי אנוש , ותק וניסיון של צוותי ההוראה , חומרי למידה , תכניות לימודים וכיו"ב , ( עשויים אף הם להשפיע באופן שונה , ישיר או עקיף , על האפשרויות ויכולת הלמידה של הלומדים השונים . לאור הדברים האמורים לעיל ברור , שאין כל אפשרות ליצור הקבצה הומוגנית מבחינתו של הפרט , שכן מאפייני הפרט הלומד רבים מקריטריוני ההקבצה האפשריים . בתי ספר רבים מנסים "לייעל '' את הלמידה , ולשם כך הם יוצרים הקבצות הומוגניות על פי קריטריונים של רמת ידע ו / או יכולת אישית . כיתה הומוגנית כזו מבוססת על קריטריון קוגניטיבי , המבטא מספר מוגבל של מאפיינים , שהם רק חלק מאלה המשפיעים על הלמידה ועל הישגי תלמידים . התחשבות במאפיינים מסוימים בלבד מונעת הישגים קוגניטיביים נוספים ומונעת גם הישגים חברתיים , אישיים וריגושיים , שנמנים עם המטרות החינוכיות של כל בית ספר . במקום להשקיע מאמצים בקביעת מסגרות הומוגניות ל"ייעול" ההוראה , יש איפוא להכיר בשונות ובהטרוגניות הקיימת בכל כיתה כנקודת מוצא בסיסית בארגון ההוראה והלמידה . ההוראה המותאמת מאפשרת לצוותי ההוראה למצוא דרכים להתמודדות עם שונותם של תלמידיהם , בבואם לממש מטרות לימודיות , חברתיות ואישיות . "גישה זו חותרת לאופטימיזציה של הלמידה , כאשר כל תלמיד ותלמיד יכול להגיע לשיפור מרבי של הישגיו" ( חן ואחרים , 975 ו עמי . ( 16 כל התלמידים , מן המתקשה עד המצטיין , יכולים למצוא מקום בכיתה הטרוגנית , המזמנת אפשרויות למידה והתפתחות אישית וחברתית למגוון גדול של לומדים . ההוראה המותאמת מאפשרת למורה לפתח שיקולי דעת , דרכים וכלים , שבעזרתם יוכל להיענות לצורכיהם של תלמידים בכיתה ההטרוגנית , וזאת בהתאם למקצועיותו של המורה , להתארגנות בית הספר ולגודל הכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר