פרויקט הוראה יחידנית מינהל בית-ספר ומינהל כיתה דו"ח מסכם

עמוד:ו

הנהלת 3 רייק 17 נלל"י המרכז לג 1 כנללוגלה חיניכלל ; ( מטיח ) אסתר חכם ישראל רגנ ד"ר ררנה פלס אלניברסיטת תל-אגי ב ( בי ה"ס לחי נרר ) פררפ' ררד תך ד"ר תמר ללי 7 ה רעדה המלררה משרד החינרך מר א . ילקה פרלפ' ש . קלגלמס מי י . ללי " 7 7 ר י . פיה מר י . לניא גב " . ל . כימלאל מרעצת יבגה מר מ . שטריית מי -ש . כה 7 מי ש . ח זלת 3 ר 7 יק !; גיל"י גבי א . חכם מר י . רגב ד"ר י . פלס " 7 י תמי ללי 7 פריפ * 70 . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר