פרויקט הוראה יחידנית מינהל בית-ספר ומינהל כיתה דו"ח מסכם

עמוד:ד

ג'רויקט נ . יל"י מהו ? פרויקט ניל"י הינו מחקר פעולה העוסק נדרנל ההוואי היחידנית . מטרת הפרויקט היא לנחוז הלכה למעטה מול הוראה יחידנית . מודל זה נא למצוא דרך התאפשר למידה טירבי ת ( ארפטימלי זצי ה טל הלמידה (' נאוכלוסית תלמידיס הטרוגנית תוך ע 1 ימת דגש על מתך תשובה מיוהדת לאוכלוסית תלמידיס טעונת טיפוח . הוראה יחידני ת מהי ? דרו הוראה הקנסה למצוא התאמה ביך הלחין על תכונותיו ומאפייניו לניז הסכינה הלימודית שבה הוא נמצא ופועל - הפעילויות הלימודיות , חומול הלימוד , חלל הכיתה , הלדמדיס הארורים רהמורה . ההוראה היחידנית מצי עה מטרות משותפות לכלל הלומדים , כדי ליצור בסיס תרבותי משרתף ולאפשר תקשורת אנושית , ומטרות אישיות שיאפשרו ניטוי ע'נמי מירכי . כמסגרת ההוראה היחידנית הלומד פועל לעתים כיחידות ולעתים כקכו'נות . npnnn - > bwn רהפערלה של ניל"י פרולקט ניל"י מתייחס למערכת החינוכית כמכלול שלם ( גישה מערכתית ) ומטפל נמרכיכיס הנאים של המערכת החינוכית.- גיניש התפישה החינוכית כמסגרת זו נעשית ענודה עיונית מתמדת לכירור מושגי יסוד הנוגעים לדרך הלמידה היחידנית ולגינוש העקרונות של תפישה חינוכית כוללת המאפשרת למידה מיינית לכל תלמיד בכל הרכב אדכלוסיה . ^ יתוח לחידות לימוד הפרויקט ספתח יחידות למידה המתי ימרת להוראה יחידנית לכיתות א-ג . למסגרת הפיתוח ננחנות כל השאלות מתחום תוכניות הלימודים הנוגעות לאוכלוסיה הטרוגנית וטעונת טיפוח . כטלכ הנוכחי עוסק הפרויקט בפיתוח תכניות כתחום.- לשרך , מתמטיקה , מדע ומוזיקה . פיתרת מערכות אנחו 7 הפרויקט ספתח אמצעי אבחון המשמשים את המורים כעברדת ההוראה השוטפת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר