תוכן עניינים

עמוד:6

תקשורת בגן הילדים 229 שיחות בגן הילדים 230 טיפוח תקשורת מילולית בזמן המשחק בגן הילדים 234 תקשורת מילולית ושימוש בספרים בגן הילדים 236 פיתוח ניצני אוריינות בגן הילדים 238 סיכום 241 טילון טתחיס 247 ביבליוגרפיה 258 רשיטת טגלאות טבלה מספר - 3 . 1 קולות אי נוחות וקולות נוחות בגיל חודש ועד שלושה חודשים 61 טבלה מספר - 3 . 2 התפתחות הילד בשנת החיים הראשונה 82 טבלה מספר - 5 . 1 הקטגוריות המציגות יחסי משמעות ( על פי 125 ( Brown , 1973 טבלה מספר - 5 . 2 התפתחות שפה בשנת החיים השנייה והשלישית 36-12 ) חודשים ) בהשוואה להתפתחות מערכות אחרות 137 טבלה מספר - 9 . 1 התפתחות היכולת להגות עיצורים בעברית ( לביא , 212 ( 1978 רשיטת תרשיעיס ואיוריס תרשים מספר - .... קשרים בין שלושת ממדי הלשון 32 תרשים מספר - 1 . 2 יחסי גומלין בין תחומי השפה על פי המודל המסורתי ועל פי המודל התפקודי 33 איור מספר - 2 . 1 חצי הכדור המוחי השמאלי ואזורי ברוקה ו-ורניקה 42 ... איור מספר - 3 . 1 תיאור מקום החיתוך של ההגאים באזור הפה 62 גס 9 חיס נספח מספר - 9 . 1 תעתיק שפה של ילד בן 2 ; 9 בעת שיחה בשלושה מצבי משחק חישוב האורך הממוצע של המבע כמורפמות ( על פי 216 ( Dromi & Berman , 1982 נספח מספר - 9 . 2 טופס תצפית לגננת לתיאור יכולות השפה , הדיבור והתקשורת של ילדים 219 נספח מספר - 10 . 1 שיחות של גננות עם ילדים בני 243 4 ; 6-3 ; 6

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר